تغذیه کامل

Posted on atتغذیه متعادل و کامل برای هضم غذا، تجدید نیرو(جسمی و روانی) و سرحال بودن سودمند است.دستورهای که باید به کار بسته شود از قبیل دست کم یک ساعت 


ورزش در روز(اگر ممکن باشد در فضای آزاد)برای تمام کسانی که فعالیتیندارند، بویژه برای تنظیم جذب و دفع بدن آنان ضروری است؛ در فاصله دو غذا نباید چیزی بجز آب نخورید، غذا خوردن بدون اشتها موجب ضعف می شود. اگر در ساعت معین گرسنه نیستید، آب بیاشامید و برای هوا خوری از خانه بیرون بروید و تا وعده بعدی غذا صبر کنید؛ مراقب میل اشتهای مفرد خود به بعضی خوراکی ها، مانند گوشت و شیرینی، باشید. ترکیب غذای خود را با دقت متعادل کنید...160