نقش زنان در اقتصاد خانواده

Posted on at


از آنجائیکه رشد و پیشرفت هر اجتماعی وابسته به بسیج وتحرک همه اقشار آن اجتماع میباشد بناء ضرورت حضور زنان در اجتماع احساس میشود واین احساس حضور زنان را در همه ها فعالیت می طلبد.حضور زنان در فعالیت های اجتماعی،اقتصادی، سیاسی،وفرهنگی یک پدیده جدید نیست چنانکه زنان همواره در طول تاریخ پراز فراز ونشیب کشورمان،بهعنوان قشر توانمند،پویاوفعال جامعه قداعلم نمود. ومساعی خسته گی ناپذیر رادر جهت تعغیر وبهبود وضعیت جامعه انجام داده اند . نقش موثر زنان در همه عرصه های زنده گی حقیقتی است هویدا.اما نقش زنان در اقتصاد خانواده از جایگاه واهمیت ویژهبر خوردار است . زنان با توجه به توانمندی شان در زمینه های مختلف کاری مشغول کار وفعالیت بوده واز این طریق توانسته اند گامی موثر در جهت افزایش ظرفیت هایشان واز طرف دیگر در قسمت تمویل اقتصاد خانواده خویش بر داشته اند.


چنانکه زنان این مرزبوم با حضور پر رنگ خویش در ادارات دولتی،نهادهای مدنی، انجوها وسایر نهادهای خصوصی بر علاوه ایفای وظیفه ایمانی وجدانی وانسانی خویش که همانا خدمت به مردم و جامعه است،در عرصه فرهنگ سازی حضور زنان دراجتماع وبالاخص بهبود اقتصاد خانواده خود نیز گام مفید و موثررا برداشته اند.از آنجاییکه اقتصاد اساس وبنیاد نظام خانواده است فلهذا همه افراد خانواده اعم از زنان ومردان بایددر قسمت تحکیم این نظام تلاش نمایند آنهم از طریق انجام فعالیت های اقتصادی در جامعه .


امروزه بسیاری از زنان پر تلاش وتوانا با انجام فعالیت های اقتصادی توانسته اند بیشترین مصارف خانواده خویش انجام دهند.              وباایثار توانسته اند از متلاشی شدن بسیاری از خانواده ها جلوگیری کنند در مجموع زنان با کار وفعالیت می توانند زمینه اقتصاد بهتر رابرای خانواده خویش فراهم نموده واز این طریق خواهند توانست در عرصه تعلیم وتربیه ،تغذیه سالم وفراهم کردن شریط وتسهیلات مناسب زنده گی، سلامت روحی وجسمی فرزندان خویش را تضمین نموده تا فرزندان سالم ومفیدی را به جامعه تقدیم نمایند
About the author

moorsal-noori

I am student in Mehri high school and was born in Herat,Afghanistan

Subscribe 0
160