عواطف و احساسات

Posted on at


عواطف مترادف بااحساسات بوده.که درفطرت درونی انسان نهفته است.گاهی آشکار می گردد وگاهی پنهان است .بعضی انسان ها عواطف خود را بروز داده و نسبت به دیگران محبت و مهربانی نشان میدهند.ودرغم وشادی با آنها شریک می شوند .که بدین ترتیب یک عضو فعال جامعه بشمار رفته.ودر مقابل تمام افراد جوامع بزرگ و فعال بشمار میروند . اما بعضی انسان ها عواطف خویش را بروز نمینمایند ودر درون آنها نهفته بوده است.که بدین ترتیب آنها را هیچ کس دوست ندارد .ومردم آنها را تعقیر وتوهین می نمایند.پس درهر حصه زنده گی انسان باید احساس داشته باشد.وبرای دیگران نسبت به خود برتردانسته البته در بعضی موارد!چون بعضی اوقات تکبر وخود نمایی باعث می شود که عواطف آنها سقوط کند.وجرعت محبت ودوستی را نسبت به دیگران نداشته باشد.عواطف و احساسات یک امر درونی وانسانی است.که هر شخص چه زن چه مرد چه طفل چه در عاقل وچه دیوانه موجود است.وهمگی دارای احساسات اند.حتی حیوانات داردای احساسات و عواطف می باشند.مثلا:همه مردم به اولاد های شان و اقوام ودوستان شان عشق ومحبت می ورزند. ویک رقم احساسات خود را بیان میکنند.هیچ انسانی بدون عاطفه نیست.خیلی کمی از مردم پیدا میشوند.که احساسات و عواطف در برابر دیگران ندارند . وآنها در زنده گی خود بسیار تنها اند چون اگر آنها به دیگران احساس نداشته باشند.ودیگران هم در مقابل اش احساس ندارند. ودر کل می توان نوشت که عواطف یک چیز قلبی است. کلمه احساس در درون انسان نهفته است.وانسان باید همیشه احساس در مقابل ها داشته باشد.About the author

fardina-rasoly

فردینا رسولی یکی ازشاگردان صنف نهم لیسه محجوبه هروی متولدسال 1999

Subscribe 0
160