تدبیری شایسته برای کسانیکه جسارت ندارند

Posted on at


 


درمیان آرامش دستانم را به هم می مالم و منتظر می مانم،به طوفان رعد وبرق و در یا اهمیتی نمی دهم،دیگر به زمانه وتقدیرم عصیان نمی ورزم،چراکه هر آنچه که متعلق به من است خواهد رسید وعاید خواهد شد.


همه امن گاهگاهی جسارت خودمان را از دست میدهیم جسارت علیرغم عدم وجود بخشی از زندگی مان هیچ کدام ازما نسبت به نبود ویا حضور جسارت وقدرت آن بی تفاوت نیستیم .انسان به دلایلی خوشتن را متهم می سازد واز جهاتی خود را در معرکه قضاوت قرار میدهد.از جمله مواردی که انسان خویشتن را در محکمه قضاوت متهم می سازد در از دست دادن جسارت و قدرت است.


درک معنای عدم جسارت خود جسارت می خواهد که بتوان آنرا فهمید رد زبان انگلیسی معنای مترادف جسارت (کورج )می باشد که از ریشه فرانسوی آن نشئات می گیرد یعنی این کلمه از دو کلمه (کورت+اج)تشکیل یافته که به معنای (متعلق به قلب )می باشد.


بی جسارت بودن ودل وجرات نداشتن می باشد عدم موفقیت،یکه خوردن،تسلیم سرنوشت شدن،ناراحتی،اضطراب،خود نوحی از حملات روحی آدمی است که هر کدام به نوعی با کلماتی تعبیر می گردند وجسارت نیز از این قماش می باشد.160