نباید اصلاح به خشونت و اسلحه به زور متوصل شد

Posted on at


چه زیباست که معانی زیادی در دو جمله کوتاه میتوان جای داد مانند:


نباید اصلاح به خشونت و اسلحه بزور متوصل شد.


اگر در عمق این جمله بنگریم خواهیم دید که چقدر معانی زیادی دارد یا این که:


به چه دلالت میکند؟


چرا یکجا آمده؟


آیا کدام رابطه با هم  دارد؟


این دو جمله نماینده گی از حرف های اشخاصی میکند که ساکت ماندند و نمیتوانند سخن بگویند٬ شاید اجازه حرف زدن را ندارند. اگر چه مثالهای زیادی درین عرصه وجود دارد، اما هنوز به آن توجه جدی صورت نگرفته است, این دو ازجمله حرفهایست که باعث پیشرفت میگردد توجه و عمل به آن یک جامعه را از عقب مانی دور نگهمیدارد.عامل عمده، با اهمیت بودنش  ربط داشتن آن به دو مسئله سیاسی و دینی میباشد.


اصلاح به خشونت: شامل دین ما نیز میباشد که خداوندج ما را به اصلاح، ابتدا از طریق آرامی و نرمی امر نموده و سپس خشونت، یعنی تا موقعی که خشونت لازم و ضروری و برای دفاع از جان، مال و ناموس نبوده نباید صورت بگیرد. اما بدبختانه در این دیار همه گفته ها برعکس عمل میشود.بعضی از مردم دیار ما همیشه سعی دارند تا اصلاح را از طریق خشونت حل بسازند مانند: آقایان که بر سر بانوان ظلم و شکنجه میکنند، "آنها را مورد لت و کوب خویش قرار میدهند٬" شاید فکر میکنند طریقه درست اصلاح همین است.


مثال دیگرش اطفال ماست که آنها از ایام کودکی به خشونت بزرگ شدن. اگر یک طفل کدام اشتباه میکند پدر و مادر وی او را لت و کوب کرده و یا وی را مجازات میکنند، اما نمیدانند که بر عکس با نصیحت و نرمی میتوان آنها را از افعال و کردار بد دور نگهدارند. البته نمیتوان همه اطفال را شامل چنین اطفالی دانست که همیشه با آنها توسط خشونت رفتار میشود چون اکثر اطفال بسیار با محبت و پرورش عالی بزرگ میشوند و محبت فامیل شان باعث این شده تا که آنها مصدر خدمت به جامعه  و مردم خود شوند. بر عکس تفکر بعضی انسانها، اصلاح به خشونت موجب خیره شدن فرزندان شان، تشویق شدن اطفال شان به افعال بد، عقب مانی جامعه، مانع پیشرفت یک ملت و اختلاف فرهنگ میگردد.اسلحه بزور: این یک مسئله سیاسی است شاید مثالش را توانست طالبان یا اشخاص مجاهدی که در حال حاضر در کوه ها و دشت ها تفنگ بدست گرفته و میگویند جهاد میکنیم گفت. آنها این اسلحه را به زور میگیرند چون دیگر راهی ندارند اکثرآنها شاید باور شان حقیقت داشته باشد، چون جامعۀ ما رو به فاسد شدن است. وجود جامعه امریکا باعث تغییر فرهنگ، لباس و زیاد شدن بی حجابی و گمراهی جوانان ما گردیده است. طالبان هم چنین اشخاصی را که در مقابل فرهنگ بیگانه گان از خود حساسیت نشان میدهند  را تشویق به گرفتن اسلحه میکنند. آن اشخاص گمراه هم پشنهاد آنها را قبول نموده و خود را به گودال تاریک می اندازند. اما تا حال کسی از آن راه بجزء کشتار، قتل، خونریزی و بدبختی به نتیجه ای نرسیده است.پس تنها به گفتن  جمله  (نباید اصلاح به خشونت و اسلحه بزور متوصل شد)؛ نمیتوان کاری کرد باید درعمل نشان داده، ابتدا ازخود شروع نموده و سپس به دیگران آموزش داد تا باشد در آینده بدون کدام مشکل زنده گی نمود.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


سمیرا About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160