فلسفهء نام گذاری بیت الله (ج)

Posted on at


کعبه مقذس ترین مکان برای مسلمانان است، سمبول توحید، بیت الله (ج) و قبله مسلمانان میباشد ولی ساختمان کعبه را که حضرت ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) بناء نموده است، ساختمان مادی آن از خاک و گل عادی میباشد و کعبه شریف با وجود اینکه خانه الله (ج) گفته میشود، ولی حقیقتاً الله (ج) از داشتن خانه و منزه میباشد این لقب برای کعبه فقط برای عظمت و احترام آن داده شده است، زیرا محل عبادت و طاعت و سمبول توحید و یکپارچگی امت اسلام میباشد، هیچکسی کعبه را عبادت نمیکند و کعبه برای کسی نفع و ضرری رسانده نمیتواند.


یکتن از دانشمندان اسلام در مورد کعبه شریفه چنین ابراز نظر میکند:یک مساله بسیار اساسی در زیارت خانهء الله (ج) این است که من احساس کردم و قاعدتاً شما هم همگی احساس کردید ما تمام عمر مان را به طرف این خانه نماز خوانده ایم، تمام لحظات زنده گی مان را به طرف این حهت تقدیس کردیم تعظیم کردیم، تجلیل کردیم، و برای مسلمانان جهت قبله یعنی جهت کعبه را از جهات جغرافیایی یعنی شمال و جنوب و مشرق و مغرب عالم پر معناتر و باارزش تر است، و اصولا کعبه مثل اینکه قلب عشق های ما، ایمانهای ما، عقاید ما و همهء فرهنگ ما و همهء تاریخ ما و همهء روح و معنویت و عاطفهء ما است..... کعبه یک آدرس است و تمام تقدس او هم در همین آدرس بودنش است و همهء عظمتش هم به این آدرس را الله (ج) تعین کرده است و هر جای دیگر هم میتوانسته تعین بکند.... نه این سنگ ها تقدس دارد و با سنگهای دیگر کوه ها فرق میکند ونه حتا خود خود حجرالاسود ذاتا به سنگ های آسمانی دیگر تغییر و فرق دارد ارزش این خانه به خاطر این است که این خانه آدرسی برای اینکه انسان جایگاه خودش را در این زنده گی و در روی زمین و در این جهان گم نکند ..... ارزشش این است که این خانه به نام توحید ساخته شده، خود خانه نه ارزش هنری دارد نه ارزش اقتصادی دارد نه ارزش معماری نه ارزش ذاتی دارد... هیچ... فقط یک ارزش اعتقادی بزرگ مافوق بشری و بشری دارد و آن اینکه به نام یک فکر ساخته شده: توحید، به دست یک انسان ساخته شده و او بنیان گذار توحید و همدست او، فرزند او بوده ذبیح توحید، قربانی توحید.


بناء به اساس عقیده توحید، کعبه صرف سمبول توحید برای مسلمانان بوده، آنان در هنگام نماز خویش فقط روی خود را بطرف یک قبله نموده و متحدانه به عبادت خداوند متعال (ج) میپردازند، آنان به ذات پروردگار سجده میکنند و شرط هم نیست که انسان در هنگام نماز در مقابل کعبه بایستد بلکه یه هر جاییکه باشد و در هر کشوری نماز میخواند، صرف روی خود را به همان جهت نموده نماز خود را ادا نمایند، این یک قبله داشتن یکپارچگی ساختن امت اسلام سوق میدهد زمان رفتن به حج همه به اطراف این خانه طواف نمایید، تا گردش مردمان مختلف با رنگهای مختلف دلیلی باشد که دین مقدس اسلام فرق های نژادی، قومی و طبقاتی را به برتریت تقوا تبدبل نموده و هر کسی میتواند یک انسان موحد باشد البته با این عقیده که کعبه و ساختمان کعبه هیچ نفع و ضروری برای کسی رسانیده نمیتواند هیچ کسی کعبه را پرستش نمیکند، هیچ کس به کعبه سجده نمیکند.About the author

160