امروز هم به مانند روزهای دیگر تمام شد

Posted on at


باز امروز هم به مانند روزهای دیگر تمام شد همان گونه تکراری و همان  گونه بدون اینکه معلوم شود فردا تکرار امروز نخواهد بود؟ یا نه امروز تکراری از فرداست درست تکراری که پیش از پیش میتوان او را تکرار کرد از بس امروز و فردا تکرارست و تکرار شاید تکرار این روز ها یعنی تکراری از دیروز ها


 یعنی امروز و دیروز ها یادگاری از این روز ها خوب چه میتوان کرد باید با این روز های تکراری هم تکراری را از روز های تکراری کرد تا حد اقل بتوانیم با یاد گاری از اون روز ها این روزها را به پیش برد گرچه شاید امروز زیاد زیبا نباشد چون همش تکرار بوده است از دیروز ها اما میتوان با یاد زیبایی دیروز ها امروز ها را پیش برد


چگونه رفت این روزها با یاد دیروز ها کم کم رفت این زندگی ما با یاد خاطره های گذشته چرا همه دارند با آروز هایشان زندگی میکنند اما ما داریم با خاطره هایمان زندگی میکنیم این تمام خاطراتی است که از گذشته برایمان مانده است و ما هنوز هم داریم در سایه گذشته ها آینده خود را به پیش میبریم


شاید ما باید از این سایه های گذشته ها بیرون شویم تا روشنی آینده ها را ببینیم  شاید اینقدر که از کنار دیوارها عبور کردیم بس باشد باید حتی برای یک بار هم شده در جاده ها قدم بگذاریم تا از سایه این دیوارها نجات پیدا کنیم یا نه برای یک بار هم شده خودمان تصمیم
بگیریم که کجا میخواهیم قدم بگذاریم


این بار یک آغازی باشد تا گذشته ها را که طور عادت دارند تکرار میشوند را خط بزنیم و بجایش آینده خود را طبق عادت نه بلکه طبق خواسته خود بنویسیم اگر شد در کنار این خواسته هایمان چند تا ای نقش رویاهایمان را هم بکشیم تاشود شعری از معنای بی معنای زندگی که تا باشد این یک خود سازندگی  About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160