موفقیت

Posted on atآن چیزیکه می تواند بر زندګی انسان کمک کند وآنرا بی اعتنا همیشه دچار مشکلات مواجه می شود پس باید با اندک ترین چیزیکه می تواند بر زندګی موثریت خودرا داشته باشد با آن توجه خیلی آه بزرګ داشت .
پس خودرا باید همیشه در زمان بیبینیم ودرزمان زندګی خودراادامه بدهیم تا همیشه ګام های مثبت برداریم.
مو فقیت درزندګی به معنای صاحب همه چیز شدن نیست،این امر کما بیش غیر ممکن است ،اما اګر حتا ممکن همه بود در فرد شادی ورضایت ایجاد نمی کرد.


 


موفقیت یعنی ما صاحب تمام چیز های شویم که به آنها نیاز داریم.معنای واقعی موفقیت ،موفقیت مادی نیست،در بین افراد موفق سطح رضایت متفاوت است برخی خودرا موفق می بینند برخی متوسط وبرخی هم خود را نا موفق ارزیابی می کنندو با آن هم روشن کردن اتفاقات ونشان دادن حقایق ممکن است برای برخی از ما جذاب باشد اما همچنین ممکن است که یک دام هم باشد.
بعضی از انسان ها فرصت های خوبی در دست دارند وبا به کار بردن واستفاده از آن فرصت ها به موفقیت دست می یابند وګاهی شرایط برای برخی دیګر متفاوت است .آنها چنین توانا ای ندارند وشاید به همین دلیل آنهارا از دست میدهند این مسله بسیار فریبنده است.


 


موفقیت ما بیش از این به محل که بزرګ شده ایم ،جای که درس خانده ایم یا راهی که برای خود ما ترسیم کرده ایم ُبستګی داشته باشد به شیوه رفتار ما وابسته است .فرصت ها پیش روی ما قراردارند ،اما به دنبال این فرصت ها رفتن ونه رفتن تمامی اش به ما وابسته است.
انسان ممکن در زنده ګی اش با عدم موفقیت ها ونا کامی های بسیاری روبه رو شود ،اما هر موفقیتی که به دست می آید می تواند اثرات منفی آن ناکامی را نا پدید کند.About the author

160