څرنکه کولی شو یو موفقه انسان اوسو؟؟؟

Posted on at


موږ هغه وخت کولی شو خپل هیلو ته ورسیږو چی د هغو رسیدلو ته هلی ځلی او زیار و باسو او د پاک خدای په توکل باندی په خپلو هیلو باندی ټینک ولاړ اوسو او د هغو رسیدلو ته زیار وباسو او د هری ماتی او په ځمکه ولیدلو سره بیا هم د هغو باندی ټینک ولاړ اوسو. هر انسان خپل ژوند هیلی لری چی ځینی وخت دغه هیلو ته رسیدل ممکن او ځینی وخت ناممکنه دی. او هم موږ نباید د ځينی هیلو ته چی نه رسیږو د هلی ځلی نه د نورو هیلو رسیدلو لپاره لاس د کار نه واخلو موږ باید په هغه وخت کی د هغو نه هم ډیر باید زیار وباسو.هغه کسان چی د زده کړی او علم زده کولو پسی دی ډیر اهداف لری د هغو پر عقیده باندی د علم او زده کړه باندی کول شی ډیرو اهداف ته ورسیږی. هغه کسان چی موفقه دی د هغوی د موفقیت راز پرته د هلی ځلی نه کوم بل شی نه دی او تل د یو پروګرام بندی سره خپلو ټولو اهدافو ته رسیږی. او وروسته د ډیر زیارونو نه کولی شی خپلی ښه پایلی ته لاس وموندی.په همدغه توکه باندی زموږ ګران هیواد هیودوال هم یو شمېر ډیری هیلی لری٬ هیله ده چی دوی هم د پروګرام بندی سره یوه ورځ خپلو هیلو ته روسیږی. موفق خلک د خپلو اهدافو رسیدلو ته د وخت قدر پیژنی او د هغو نه په ګټه ورته توکه باندی کار اخلی او د خپلو موفقیتونو رسیدلو ته شپه او ورځ زیار آباسی.


د موفقیت لپاره هر ګهیڅ کله چی د خوب نه راپاسیږی د پاک خدای په یاد باندی باید ښکلی سهار او ډک خوشالی نه پیل کړی او د هماغه ورځ پیل نه تر پای پوری یی باید زیار وباسی.د هرات ښځه انکس فلم انکس نورو لیکو لوستلو لپآره کولی شی لاندی لینک وګوری:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post 


عنایت الله مایار


 About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160