زن

Posted on at


زن!!!!


زن مادراست.زن خواهراست.زن نعمت وهدیه ای ازجانب خداونداست.اگرراجبع زن هرچه بگویم کم است.چون زن کسی است که اعضای فامیل راباهم یکجامیسازد.ودربین شان صلح وآشتی رابه وجودمی آورد.ودرتربیه فرزندان نقش بسزایی دارد.وباعث میشودکه فرزندان سالم وباتربیه به جامعه تقدیم نماید وجامعه روبه طرف پیشرفت وترقی برود


.


زن اگردرخانه نباشد.خانه مانندچراغیست که نورنداشته باشد.پس مابایدکوشش کنیم که این چراغ را خاموش نسازیم.وازاومراقبت نماییم.جای خوشبختی است که امروزدرافغانستان باوجودیکه مشکلات زیادی است.عده یی اززنان آن توانستن که ازحق وحقوق خوددفاع نمایند.وموردتوجع دولت قراربگیرند. پیش ازاسلام به زن هیچ توجعی صورت نمی گرفت .واززن به حیث یک برده کارمیگرفتند.وحتی زن هارازنده به گورمیکردند.واگردرخانه یی نوزاددخترتولد میشداورامیکشتند


.


موقعیکه دین مبین اسلام درسطح جهان گشایش یافت زن رامورد احترام وستایش قرارداد.وبه او ارزش وجایگاه خاصی داد.وبسیارتاکید کرده است که به زن احترام زیادی گرفته شود.ولی جای افسوس است که امروزدرجامعه مابه زن هیچ توجعی صورت نمی گیرد.وهمیشه حق زن راپایمال میکنند.زن هم مانند مرددرزنده گی ازحق وحقوقی زیادی برخورداراست


.


ومن هم به حیث یک زن افغان ویایک دخترافغان آرزومیکنم که روزی شودتمام زن های افغانستان چی درداخل کشوروچی درخارج ازکشورازارزش وجایگاه خاصی درجامعه محسوب شوند.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160