افکار شایسته

Posted on at


افکار شایسته چیست؟؟؟


افکار شایسته افکاریست که ما توسط اندیشه و علم درست میتوانیم  آن را کسب کرده و رشد دهیم آن زمان است که خود را رشد دادیم و خواهیم دانست که  جامعه و اجتماع خود را رشد دهیم.


با داشتن افکار شایسته میتوانیم تمرین خود سازی درست داشته باشیم ما میتوانیم با داشتن افکار شایسته خود یک فرد مفید برای خانواده  اجتماع و کشور خود باشیم و کشور خود را خودمان بسازیم.یک کشور زمانی میتواند رشد کند که افکار افراد آن کشور رشد یافته  و افکار بی نقص  باشد زمانی میتواند فساد اداری در کشور نباشد که افکار شان بی عیب باشد.


ما میتوانیم  با افکار سالم مان دنیا را تغیر دهیم با افکارمان میتوانیم که به بلندترین پایه اکمال علم برسیم و به موفقیت های مزیدی دست بیابیم.


انسان همیشه با افکار شایسته و سالمش موفق است.درحقیقت انسان وقتی افکارش را بتواند بسازد آنوقت است که خود را ساخته است و کمکی بزرگ بخود کرده است و میتواند ازین طریق اعتماد به نفس بالایی نیز بیابد که اعتماد به نفس خودش یک موفقیت بزرگی است.


انسان همواره با افکارش زنده است و زنده گی میکند پس با افکار زیبا زنده گی کنیم تا زنده گی زیبا داشته باشیم پس باید درست فکر کنیم و بیندیشم تا درست برسیم به هدفمان..
About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160