نور چشم استاد چه کسی است

Posted on at


 


مردم افغانستانفریاد مردم بخاطر انتخابات قربانی های زیاد دادن بخاطر داکتر عبدالله  عبدالله و اشرف غنی احمد زی خانه های زیادی خراب شد اطفال زیادی یتم شدن این صندوق های که گذاشتند این صندوق ها ورای که در اداخت میشود آینده کشور ما را نمی سازد این صندوق ها کلیدی است برای بست کردن دهان مردم


آقای داکتر عبدالله و اشرف غنی هر دو این ها به فکر تاج و تخت هستند تاکی مردم بیچاره قربانی خواسته های این دو شخص باشند آقاه اشرف غنی و آقاه داکتر عبدالله بخاطر رسیدن به خواسته های خود آرامش و امید از مردم گرفتند مردم بیچاره امیدی به فردا ندارد 


از این دو شخص یک خدا را وکیل کند خود  شان کنار برود به عدالت خداوندج ما تمام مسلمانان شک ندارم دراین محکمه  عدالت    برقرا نهشه در محکمه الاهی برقرارمی شود در آن جا حق از نا حق جدا می شود ما تمام مردم افغانستان خداوند(ج) وکیل کردیم که از این دو شخص هر کدام نا حق بر تخت نشست در روز سوم سرنگون شود انشاه اللهآقاه اشرف غنی و آقاه داکتر عبدالله اگر شما به فکر تاج و تخت نیستیم چرا فریاد او مادر که تنها امید وپناگایش در این دنیا اول خداوند(ج )دوم امان پسرش بود که قربانی خواستهای شما شد مادر که چند شب روز لب به غذانزد چرا درد او پدر که بخاطر شما انگشتش قطه کرده شده چرا اطفال پدرش قربانی خواسته های شما شده و او خانم شوهرخود بخاطر اتخابات ازدست داده شب ها اطفال با شکم گرسنه خواب می شدندرد این همه را حیس نمی کنید اطفال که بخاطر خیریدن یک دفتر آینده آنها تاریک شده است چرا این همه قربانی بس نیست از شما دوشخص هر کدام بر تاج و تخت برسیم هیج کدام تان صاحب اختیار نیستیم شما  دستور داده نمی توانیم دستوراجراه میکنیم این همه را در  محکمه  الاهی باید جواب بدهیم.


 


 


 


 About the author

160