مخابرات افغانستان

Posted on at


از اینکه افغانستان در کره زمین واقع شده طبعا از تمامی وسایل تیکنیکی پیشرفته این کره درآن اثری دیده میشود ولی استفاده از آن ها تا چه پیمانه است این خود سوال دیگری است که جواب گفتن آن کمی برای ما مشکل است هر چه است در افغانستان غقب نگداشته شده از وسایل مخابراتی ، تیلیفون و تلگراف هم میتوان نمونه های یافت ولی آنقدر محدود است که در بزرگترین شهر های افغانستان از قبیل کابل ، قندهار ، هرات ، مزار شریف به اندازه دور افتاده ترین شهر ایران امکانات مخابراتی وجود ندارد در هر شهر یک پست خانه وجود داشت که آن هم با شروع انقلاب تعطیل شد


 


چون هر کسی نامه ارسال میکرد طرف نامه از سوی دولت روسی مورد تعقیب واقع میشدند بدین صورت پست سقوط کرد تیلیفون هم درشهرهای کوچک اصلا وجود نداشت و فقط ولسوالی ها یک پایه تیلیفون دستی داشتند که آن هم بسیاری شان تخریب گردید .در شهر های بزرگ یک باب مخابرات وجود داشت ولی تیلیفون های شخصی خیلی کم بود اما در این اواخر پست مخابرات به حدی فعال شده است که حتی مردم در بیشترین نقاط به غیر تیلیفون از انترنت و وسایل پیشرفته استفاده میکنند . 


Writer : Marzia SaeedAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160