هفت عادت مشترک نوجوانان موفق سر تاسر دنیا

Posted on at


 

 • قدم اول:مسئول باشید.
 • مسئولیت زندگی تان را بر عهد بگیرید.
 • قدم دوم:اول وآخر هر کاری را بررسی کنید.
 • اهداف زندگی تان را مشخس کنید.
 • سوم:امور مهم را در اولویت قراردهید.
 • به ترتیب ارجحیت،کار های مهم را اول انجام دهید.
 • چهارم:تساوی جویانه فکر کنید.
 • فکر کنید که همه می توانید برنده می شوید.
 • پنجم:ابتدا کوشش کنید که دیگران را در ک کنید سپس دیگران شمارادرک کنند.
 • ششم:همکاری داشته باشید.

 

 • برای دست آوردبهتر،با دیگران همکار باشید.
 • هفتم:اره را تیز کنید،به خود استراحت دهید پیوسته تجدید قوا کنید.

هفت عادت مشترک نوجوانان نا موفق سراسر دنیا

 • فرا فکنی کنید.
 • هر کاری را بدون فکر کردن در باره اول وآخر آن ان انجام دادن.
 • چیز های اول را آخر قرار دهید.

 

 • به برد وباخت فکر کنید
 • ابتدا سعی کنید درک شوید سپس دیگران را وانمود کنید که درک می کنید.
 • خودتان را خسته کنید.


About the author

160