توصیف الله

Posted on at


اول بنام حمد خالق       که دلها را به دلها کرد مطابق


دل شوریده عاشق همیشه     خداونداهرچه بر وی دادی لایق


توصیف الله (ج)


آفریده گارهمه مخلوقات تنها الله تعال است الله تعال درذات وصفات خود هیچ شریکی نداشته وبه هیچ کس محتاج نیست بلکه همه مخلوقات به خق او تعال محتاج اند. خدا آفریدگار هر چیزی است واوست که از هر چیزی نگهداری میکند . رحمت تو بی پایان است وهمه چیز را فراگرفته . تو واحد و یگانه هستی تو عادل و مهربانی هر قدر که ما بنده گان تو صفت وتوصیف تو را بکنیم باز هم کم است خدایا تو آنقدر ذات وصفات داری که حدو اندازه ندارد خدایا تو کریم ورحیمی بخشاینده ومهربانی جزدرگاهی تو درگاهی نداریم گرچی گناه کاریم ولی به بزرگی وبخشاینده گی تو باورداریم.خدایا خاص تو را می پرستم وخاص ازتو کمک ویاری می طلبم.خدایا یاری مان کن که محتاج تو هستیم.                                                                            یاالهی چگونه باکدام زبان تشکروشکرگذاری ازنعمتهایت بکنم خدایا چگونه بگویم که مهربانیات ، بخشیده گی هایت حدواندازه نداره یارب توهرلحظه هردقیقه هرثانیه این بنده های گناه کارت راهمراهی میکنی امااین ما هستیم که نه عبادتت راکامل اتجام می دهیم ونه خوبی هایت رامی بینیم. خدایا تو تنها کسی هستی که لایق پرستش وعبادتی،توتنها یاوری هستی که مامیتوانیم ازتویاری وهمرایی بخواهیم توکمک کننده فقیرها، همرایی کننده بی کسها و پروردگار اشرف مخلوقات هستی.خدابا ازبس مهربان وبخشاینده هستی ماانسانها یقین داریم که حتی آتش جهنم توهم قشنگ است.                                                                                                                                                                                   خدایا به لطف ومرحمت خودما انسانهای گناهکار را از دیدارت محروم نکن. توجبارباشکوه باشان وعظمت وصاحب کبریای های بزرگی یارب ماانسانها دردنیا وآخرت خود چیزی دارییم که تو در عرش کیبریهای خودنداری وماچون تورا داریم وتو خود نداری .خدایا تو به بزرگی خوداز گناه های ما بگذرمابدون همرایی ورهنمایی تو هیچ هستیم. خدایا قشنگتراز نعمت های تو چیزی نیست زیباتراز نام توحرفی نیست عزیزتر.مهربانتر ازتوکسی نیست یا الله سروجان ما فدای تو کی باشدکه بکنیم عبادت کامل برای تو خدایا تواولی که ابتدا نداری  وآخری که انتها  نداریAbout the author

160