دخترنابینا

Posted on at


دخترنابینا!!!
سپاس خداوندبزرگ ومهربان که مرابابهترین وزیباترین شکل آفریده است.وازتمام زیبایی که دروجودمن نهفته است بسیارسپاس گذاری میکنم.ازاین که من  بهترین نعمت الهی راندارم متاسف هستم.ولی هیچ ناراحت نیستم.خدایاتوراروزهزاربارشکرمیکنم وازبودن خوددراین دنیابسیارخوشحال هستم.بااین که یک دخترنابینا هستم خودرادرتمام عرصه های زنده گی موفق احساس میکنم.حافظ16جزازقرآن کریم هستم. ودرخانه بامادرخودکمک میکنم


 


.
روزی یکی ازدوست هایم که تازه بامن دوست شده بودازمن پرسید.که بزرگترین آرزوی تودراین دنیا چیست؟گفتم یگانه آرزویم من اینست که فقط برای یک بارهم که شده چهره زیبای مادرم راببینم.چون مادرم برای من زحمت زیادکشیده است وهیچ گاه نگذاشت که احساس تنهایی کنم.وازنبودپدرخودناراحت شوم.ومهرومحبت پدر ومادرهردورابرایم داد.وبازپرسیدازاینکه نمی توانی دنیاوقشنگی هایش راببینی ناراحت نیستی؟گفتم نه خیرمن میتوانم باچشمان بسته باایمان کامل به خداوندوقلب پرازمهرومحبت مادری تمام دنیاوزیبایی هایش احساس کنم


.
من خودراخوشبخت ترین انسان روی زمین فکرمیکنم چون ازگناهایکه بیشترانسان اوراانجام میدهندمن پاک هستم.مانندنگاه کردن به طرف نامحرم,دزدی,قتل,کبر,غرور,فسادودیگرکارهای بددنیا.وهمیشه دعامیکنم که خداوندآرزوی  مرابرآورده کند.About the author

160