فرق محافل عروسی درقدیم وحالا

Posted on at


در جامعه که ما زنده گی میکنیم رسم ورواج های زیادی در آن وجود دارد که افراد آن باید مطابق به آن به پیش بروند


رسم ورواج ها زیاد است اما نسبت به گذشته حالا این رسم ورواج ها هزینه های زیادی را درپی دارد که روز به روز


این هزینه ها بیشتر وبیشترتر میگردد در سابق رسم ورواج ها خیلی ساده واقتصادی بود که مردم میتوانستند از عهده آن


بیرون شوند ومردم همان وقت توان پرداخت هزینه کمی که داشت را داشتند یک مثال خوب از رسم ورواج های قدیم


مجالس عروسی آنها بود که به شکل خیلی ساده اقتصادی وعنعنوی آن برگذار میکردند.مراسم عروسی یا دیگر محافل یا ختم قرآن شریف در منازل برگذار میشد و خود فامیلی که مراسم داشتند در خانه غذا به


تعداد افراد فامیل های را که دعوت میگردند آماده میکردند که این برای شان اقتصادی تمام میشد و از مصارف بیجاه هم


جلوگیری میشد پیراهن عروس را خود شان از تکه های که در همان زمان رواج بود خریداری میکردند ومیدوختند فقط


یک مجلس حنا بندانی و محفل عروسی برگذار میکردند که مصارف هم بالای شان زیاد تمام نمیشد در محفل عروسی


اقوام دور ونزدیک خود وهمسایه ها را نیز دعوت میکردند تعداد خبری هایشان از 500 نفر زیاد تر نبودند و در مراسم


عروسی که اشتراک میکردند برای عروس تحفه میبردند که تحفه بردن هم یک رسم و رواج بود بین مردم آنزمان تحفه


هایشان تحفه های عادی بود یا تکه پیراهن بود یا هم تکه های که خود شان گل دوزی میکردند به عنوان تحفه برای


عروس تقدیم میکردند.اما محافل امروزه که برگذار میشود در تالار های بزرگ ومجلل که قیمت هنگفتی را نیز در پی دارد که باید داماد این همه


پول را برای برگذاری عروسی اش بپردازد نان عروسی هم باید از بهترین و مجعز ترین آشپزخانه ها سفارش داده شود


چند نوع خورش هم با چند نوع غذاهای مختلف موجود باشد،پیراهن عروس باید از بزرگترین فروشگاه ها و از قیمت


بالای برخوردار باشد،تعداد دعوتی های آنها هم از 4000 نفر کمتر نباشد ودعوتی ها هم باید در مراسم عروسی که دعوت


میشوند باید برای عروس انگشتر یا دیگر زیورآلات طلا تحفه ببرند این همه مصارف بیجا را آنها به خود رسم ورواج


دانسته واز اثر این همه مصارف اختلافاتی بین افراد ودوفامیل بوجود میآید و حتی بعد از ازدواج عروس از طرف فامیل


داماد مورد ظلم قرارمیگیرد و حتی باعث طلاق گرفتن شان از یکدیگر میگردد نباید از این قسم رسم ورواج ها پیروی


کنند که باعث بوجود آمدن مشکلات و تباه کردن آینده شان میگردد. About the author

160