جایګاه زنان قبل و بعد از اسلام

Posted on at


زن ها در دوره جاهلیت مورد ظلم های صریع از طرف قرار می ګرفت و اګر شوهر زن وفات میکرد پسر کاکا ی شوهر زن بدون خواسته زن با او ازدواج میکرد و زن اختیار نداشت که رد کند ولی بعد از اسلام این اختیار به او داده شود که با هر کس که میخاهد ازدواج کند و همچنان قبل از اسلام به زنها ارث داده نمیشود وبلکی سهم آنها را مردان طلف میکردند و قبل از اسلام دختران را زنده به ګود مبکردند بعد از اسلام سهم وارث و مبراث یر در قرانکدیم از طرف خداوند تعیین شد و آن حق را پیدا کرد که میراث ببرد و همچنان ددر دوره جاهلیت رشم بود کسی که میخاست زن اول خود را طلاق دهد و زن دوم بګیرد بر اولی تعمت میبست تا وی مجبور شود تا مهر را بدهد تا به نکاه دیګد به کار آید بعد از دوره جاهلیت  باز هم این حق را پیدا کردند به زنها مهر تعین شود دوره جاهلبت مردان ازمادران وخواهران واقارب نزدیک خود استفاده جنسی میکردند .که این هم از طرف خدا وند (ج)حرام قرار داده شد یعنی کسی اجازه این کار را نداشت.


در قرآن آیه ۱۹ سوره نسا آمده است.که با زنان در رفتارو کردار خلق خوش رفتار نیکو محا مله کنید ذلت و ازاری را که در دوره ی جاهلیت بر آنها روا مییداشتند تر ک نماید.و اګر زنان شما عادت نا پسند اقتد بر آنها صبر کنید شاید در آنها محلحتی باشد که خدا . آنرا در این جهان و آن جهان مایع منفعت شما ګرداند.


 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160