بازی های انتخاباتی در افغانستان

Posted on at


 


انتخابات در افغانستان به چالش کشیده میشود ؛ با آنکه مردم افغانستان با یک دنیا شوق و آرزو نسبت به آینده شان به پای صندوق های رأی رفتند و خواستند به خشونت و افراط گرایی نی بگویند ، و خواستند به آدم فساد پیشه و افراطی نی بگویند. و میخواستند که حکومت بر مبنای حاکمیت قانون ، عدالت اجتماعی ، صلح وثبات همیشگی ، حفظ وحدت ملی و ارزش های اسلامی داشته با شند. اما برخلاف آرزو این ملت زرج کشیده اوضاع روز تا روز بدتر شده و بحرانی تر از سوی یک تعداد از تشنه گان قدرت میگردد. بدون شک رقابت مبارزات انتخاباتی در دور اول قانع کننده تر وسالم تر از دور دوم بود. در دور اول نامزدان کوشیدند مردم را انگیزه روی برنامه ها ، سابقه کاری ، و تقوی سیاسی شان نمایند. اما در دور دوم نامزدان بیشتر کوشش روی قومی ساختن انتخابات نمودند.


و از قومیت استفاده ابزاری نمودند که این امر بدون شک باعث خدشه دار شدن وحدت ملی افغانستان خواهد بود. و قوم گرایی را به حدی دامن زدند که حتی رئیس جمهور کرزی نمیخواهد آن والا مقام کمیسیون انتخابات را که متهم به تقلب گردیده است ، برمبنای مصالح قومی از کارش برکنار نماید. نفاق وتفرقه از ارگ ریاست جمهوری بین رئیس جمهور کرزی و معاون اولش شروع و تا رده های پائین دامن زده میشود. پس برمردم افغانستان لازم است تا طعمه فریب تشنه گان قدرت قرار نگیرند. بجای ترجیح دادن قومیت ؛ آنچه را که خداوند و رسولش  میگوید سرلوح انتخاب و حمایت خویش قرار دهند. خداوند در قرآنکریم میفرماید" بهترین شما در نزد خداوند با تقوای ترین شما است " یعنی هیچ فردی بر فرد دیگر و هیچ قوم بر قوم دیگر برتری ندارد مگر در تقوی و همچنین پیغمبر خدا میفرماید " هیچ عرب  بر عجم و هیچ سفیدی بر سیاه ی برتری ندارد مگر در تقوی " . پس بر ملت افغانستان است که همه به رسن خداوند چنگ اندازند و پراکندگی و تفرقه را از بین خویش دور نمایند.About the author

parnian175

parnian poya was born in the year 1379 in herat province. now she is one of the students of ten class in mahjoba heravy high school.

Subscribe 0
160