زن افغــــــــــــــــان

Posted on at


صد سال پیش در آمریکا زن ها در یک مو سسه کار میکردند آنقدر بالای آنها فشار آمد   فشار بالای فشار تا بلاخره به بازارها بیرون شدن و فریاد می زدند تا به کی آن روز هشت مارچ روز جهانی زن.

زن نصف یک جامعه را تشکیل می دهند زنان در خانواده ها مادر اند خواهر ان دختر اند و همسر اند زنها نه تنها در خانه امور منزل را پیش می برند بلکه به کارهای چون قالین بافی گلدوزی وغیره هم مشغول اند حتی در قریه ها زنها در پهلوی مردان به قلبه کردن زمین و جمع آوری حاصل ها نیز می پردازند تا که اطفال خود را سیر کنند و از فامیل خود مراقبت کنند بسیاری از زنها در خارج از منزل به کارهای چون معلمی داکتری انجینری نیز اشتغال کار اند و در راه پیشرفت و ترقی کشور خود می کو شند زن یک خصوصیت خوبی که دارد باید افتخار کند که یک زن افغان است خداوند می فرمایند من نیا فریدم انسان و جنس را به جز عبادت و بنده گی

پس زن اولین کار را که می کند باید عبادت اللۀ را بجا کند باید حجاب خود را رعایت کند باید دین خود را استوار نگهدارد شبی خبر ها می گفت ورزش و والیبال زن ها را بیشتر کنیداما عا یشه برای حضرت محمد می گفت :که تا بو تم را کلان کنید تا کسی اندام من را نبیند خواهرم شرف داری عزت داری به این نام می خواهند تو را بی عزت کنند زن ها نمی دانند این وظیفه مردهاست تا برای آنها بفهمانند

خواهرم سر فرازی تو سر بلندی توست پس همین زن های افغان بودند که در دفاع از کشور در پهلوی برادران خود رزمیده اند که ما در این باره می توانیم ده ها مثال بگوییم زن ها مقام عالی و بلند در جامعه دارند عالیترین مقام آنها مادر بودنش است..

 About the author

160