دروغگفتن از جمله گناه کبیره است

Posted on at


درجامعه که ما زنده گی کرده وحیات داریم انسانهای متفاوت  با خصوصیات  اخلاقی، عادات، روش و شخصیت های متمایزاز یک دیگر  زنده گی دارند؛ هدف اساسی ومهم این است که به چی تعداد افراده سالم از نگاه اخلاق وجود دارند وما جزء کدام آنها هستیم، زیرا در جامعه افراد .زیادی وجودارند که می توانند با خصوصیات اخلاقی سالم برای دیگران  یک الگوی تأثیرگزارمثبت واقع شود و همچنان افراد اند  که به خاطرعدم تربیت روش اخلاقی درست، منجر به بی ثباتی وبی بندو باری جامعه شدند، که از آن جمله می توانیم عمل بسیا رزشت وناپسند  دروغ وشخص دروغگو اشاره کوتاه داشته باشیم؛ دروغگفتن از جمله گناهای کبیره بوده، که در دنیا و آخرت از طرف خداوند «ج» برایش عذا ب تعین گردیده است، انسان دروغگو درجامعه هیچ ارزش نداشته و می تواند فضای صلح آمیز یک خانواده .را برهم زند، دروغگفتن می تواند فسادهای زیادی را به بار بیاوردمنشا اصلی فساد دروغگفتن است ،که امروزه دروغ درجامعه ما دامنهای وسیع را پیداکرده است ،انسان دروغگو در جامعه هیچ ارزشنداشته و تمام افعال کرداراو می تواند مورده اعتماد واعتبارمردم قرارنگیرد، بلکه دروغگفتن اثرات بعد راهم به دنبال دارد که می تواند حقوق دیگران از بین ببرد وفرش اعتماد رادرجامعه جمع کند؛ دروغگفتن ر ا دین مقدس حرام دانسته وباید به هر اندازه  که توان داریم از انسان دروغگو و دروغگفتن بپرهیزید.دروغگفتن آب دادن به ریشه فساد ها است وفساد درجامعه که  هرومرج باشد بوجود میاید، دروغگفتن می تواند دربین فامیلها کینه وبغض را بوجود بیاورد آنها را از هم دورکند، باعث از بین بردن روابطه  فامیلی وقطع نمودن صلحه رحم گردد دروغگفتن از طریق نیت اراده و زبان صورت می گیرد، و از هر طریق که صورت گیرد خداوند آن را حرام قرار داده مورده عذاب قرار می گیرد پس در نتیجه گفته می توانیم که باید از این گنای بزر گ باید خود را دور نگهدارید تا با شد که همخانواد ه خانواد ه سالم وجامعه سالم وعاری از فساد داشته باشیم پس هیچ وقت نباید دربین  گفتار های مان دروغ جا بگیرد چرا که دروغ متضاد راست گفتن است، باید در گفتار خود  دروغ اضافه نکنید که باعث از بین بردن شرینی گفتار نیکو الفاض نگردد.
About the author

160