ذلیخا

Posted on atمیخواهم یادی از شعر های کودکی ام نمایم....دورانی که تازه به سرودن آغاز نموده بودم...


ذلیخا
اگر تنهایی من به ذلیخا نمیرسداگر صبر من به ذلیخا نمی رسدمگر غم من مانند ذلیخا استاشک من چو گریه ذلیخا استدلم گدای عشق دل ذلیخا استآخر چه کنم استاد من ذلیخاستذلیخا رسید به یار خود یوسفسپرد مرا به دروازه عشق یعقوبیعقوب چشم  انتظار والای خوداما من چشم به انتظار مولای خودتا چه وقت منتظر باشم ای علیبس است رنجم مده بیش از ایخدایا یعقوب رسید به والای خودمن هنوز چشم انتظار مولای خود 
نویسنده:اسما ابراهیمی


TAGS:


About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160