دوری تو..

Posted on at


یادی از شعر های قدیم
یارا نیستی و شب فراق دراز و دوری تودر بستر بیماری انداخته مرا دوری تویارا تو چرا نگرفتی خبر از بیماری مندیوانه کرده است مرا درد دوری تو


 خود نیامدی و گرفتی از من ستاره راآخر چه شکایت کنم از درد دوری تولحظه نمیگذرد ساعت تک تاک نمیکند گذشتن بر آنها سخت است از دوری توسخن بر زبان ندارم دل چیز نمیخواهدراز پنهان در سینه دارم آنست دوری توآخر نگفتی که چرا روی گشتاندی ز منیاد ده بر من که تحمل کنم درد دوری تویارا چه گناه کردم آخر مرا ببخش که:بلبل کتره پراند در گوش از دوری توابراهیمی همیشه چشم به انتظار دروازهدر ها همه بسته اند از درد دوری تو


 


 نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160