3) جامعیت خبر

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم
مفاهیم اصلی در خبر نویسی
3)جامعیت خبر complete
خبر باید جامع و کامل باشد و پرسش هایی که برای مخاطبان خبر به وجود می آید پاسخ گوید.
بدین منظور باید کوشش کرد به پرسش های مربوط به عناصر خبر به طور کامل پاسخ داده شود.
خبرنگار برای کامل کردن خبر علاوه بر یافتن عناصر خبر باید به پرسش های جانبی نیز پاسخ دهد بدین منظور خبرنگار خود را به جای مخاطبان باید بگذارد
و پس از تنظیم خبر مجددا آن را مورد ارزیابی قرار دهد و به پرسش هایی که برای خودش مطرح میشودپاسخ مناسب بیابد.About the author

160