خوراک او صحت

Posted on at


                            خرما دیری گتی لری چی شمیری د انسان له وسه یووتلی کاردی، داپه دی مطلب چی خرما د ژوند یوه ارزشتناکه میوه ده دادمیوی سخه علاوه پوره غذا هم ده او دواهم ده، خرما په دی دیری شی بایلی لری چی ویتامینونه لری خرما په حًانگری دول سره شحمیات کلسیوم سلفر اوسپینه پوتاشیم فاسفورس منگنیز مس منگنیزیم اوداسی نور مواد لری، خووایی چی  عمده مواددی داتول مواددانسان لپاره گتی لری،


 


روغتیا پالان وایی چی  دورزی یوه خرما خورلد شه روغتیا ضمانت ورکوی په عمومی دول سره خرما دقبض،  دکلیودغیر منظم حرکت وزن دزره تکلیف جنسی کمزوری نس ناستی اودگیدی دسرطان لپاره یوه بی بیکلی دارودرمل ده.خرما دپوتشیم په درلودلو سره میتابولزم حالت شه کوی، چی خرماددماغ لپاره هم دیره شه ده، خرما  د ویتامینونه درلودلوسره دوینی سره کرویات اوسپین کرویات جوری ، اوسپنه اومنگنیزیم یی د حمل په دوران کی دیره شه نتیجه  ورکوی په ضروریات دول سره په خرماکی هیح داسی موادنشه چي وانسان ته ضرر ورسوی برعکس وانسان ته دیره گتوره اوشی پایلی لری.


 


د خرما بله غته اوستره گته وانسان ته داده چی دانسان وغروته دیره شه وده ورکوی ، دروغتیا پالانو دنسخی مطابق خرما په مختلفو طر یقو سره خورل کیزی خورما دشیدوسره په دودی کی دکوچواوپنیر سره یوحای کوی اوس ساینس پوهانوکری ده هغه داچی خرماکیدي ، دسرطان  په دول سره مخه نیسی .........ادامه لری په بله بلاک کی


 


احمد فروغ                                            About the author

ahmad-frogh-waris

graduated from Ghulam Hadir khan high school in 2008, have Bachelor degree in BCS (bachelor in computer science) 2014/3/14 working in a construction company as an IT assistant & admin assistant and a blogger in filmannex.

Subscribe 0
160