دوست

Posted on at


انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند و همین طور که کوشش می کند تمام چیز ها را یاد بگیرد کوشش می کند که برای خود یک دوست خوب وپسندیده هم پیدا کند تا از تنهای نجات پیدا کند و بتواند با وی تمام مشکلات خود را حل کند و با یکدیگر بتوانند به موفقیت برسند.این یک حقیقت است که هیچ انسانی نمی تواند به تنهای کاری را انجام دهد و یا بدون مشورت با دیگران به موفقیت برسد پس باید تمام انسان ها کوشش کنند تادر زنده گی خود یک شخص سالم و درست را به عنوان دوست انتخاب کنند تا آن دوست بتواند در غم شادی ومشکلات در کنار وی باشد و او را کمک وهمرای کند و در واقع دوست خوب برای ما یک تکیه گاه و یک همراه خوب است و یک نعمت بسیار بزرگ و با ارزش است از طرف خداوند بزرگ و باید قدر آنرا بدانیم. 


انتخاب دوست در زنده گی انسان خیلی مهم و با اهمیت است چون اگرما در انتخاب دوست خود دقت کنیم آن دوست خوب رهنمای زنده گی ما می شود و باعث می شود که در تمام عرصه های زنده گی ما را کمک و رهنمای کند ولی اگر ما در انتخاب دوست خود دقت نداشته باشیم و دوست غلط را برای خود انتخاب کنیم باعث می شود که ما را به راه غلط بکشاند و ما را گمراه کند پس از اول که می خواهیم برای خود درست انتخاب کنیم باید خیلی دقت کنیم تا بعدا به مشکل مواجه نشویم.وقتی که ما برای خود یک دوست خوب انتخاب می کنیم و او ما را کمک و یاری می جوید پس ما هم باید در مقابل وی رفتار و کردار خوب داشته باشیم و او را در غم و شادی وی کمک کنیم تا همیشه با همدیگر خوب باشیم.
About the author

160