صلح!!

Posted on at


صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و روانی هر انسان روی زمین است و صلح


نه تنها آرزوی همه افغانهاست بلکه آرزوی تمام بشریت است که اگر دریک جامعه و یک کشورصلح وجود نداشته باشد آن کشور


و جامعه از رشد و انکشاف بازمانده و دچار عقب مانده گی فردی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و سایر موارد میگردد چون وقتی در


یک صلح و آرامش حکمفرما نباشد جامعه از هم پاشیده و همه اعضای آن پراگنده میشود و همین باعث بی بندوباری و پسمانی آن


جامعه میشود.البته باید تذکر داد که با داشتن تحفهِ بنام صلح در یک ملت همه امورات آن کشور به خوبی روبه انکشاف بوده وچون یک ملت وقتی


آرامش و امنیت را دارا باشد میتواند از هر لحاظ کامل باشد مثلا:وقتی صلح وجود داشته باشد امنیت همه مردمان آن کشور تأمین


است و با خیال آرام زن و مرد، پیر وجوان ،طفل و کودک میتوانند آنچه را آرزویش را داردند بدست بیآورند که این خود رشد و


افزایش ظرفیت های اجتماعی افراد یک کشور را نشان میدهد و برعکس اگرصلح در یک کشور وجود نداشته باشد هیچکس نمیتواند


به خوبی به اهدافی که دارد برسد و این باعث کاهش فعالیت های اجتماعی افراد جامعه و ملت میگردد.پس صلح بهترین هدیه ایست از طرف خداوند متعال برای بندهایش نازل کرده و همچنان ناگفته نباید گذاشت که متأسفانه ما مردم افغانستان ازاین


نعمت بزرگ به صورت کامل برخوردار نیستیم و باز هم جای شکر است که نسبت به کشور های جنگ زده دیگر مانند:فلسطین،


سوریه،عراق،و غیره کشورها دارای صلح نسبتا خوب است و از خداوند بزرگ «ج»برای کشورخود و دیگر کشورهای اسلامی که


از نعمت صلح محروم هستند صلح سرتاسری و آرامش خاطر خواهانیم چون تمام موجودات زنده به صلح و آرامش نیاز مبرم دارند


چون صلح باعث آرام ماندن فکر وروح همه موجودات میگردد و همه خواهان صلح و امنیت دایمی هستند به امید آن روزی که همه


در یک فضای صلح و آرامی زنده گی خود را به پیش ببریم.
About the author

160