عدل

Posted on at


عدل وانصاف باید در تمام امورا ت زندگی ما مسلمانان برقرار باشد خصوصا در خانواده ها باید برای اولادهای خود عدالت را جزاساسی زندگی شان بپندارند و درکودکی برای اولادهایشان یباموزانند که خداوند عدل وانصاف، همانطوریکه در بین همه مخلوقات خویش عدالت را مرعات کرده و خودش را به آفریده هایش عادل خوانده، دوست دارد که ما انسانها هم در بین همدیگر انصاف داشته باشیم. همدیگر را در زندگی  بسوی عدل فرا خوانیم. در قضاوت کردن، در سخن گفتن، در تقسیم کردن حق وخصوصآ حقوق میراث، درغذا خوردن، درتربیه و دوست داشتن اولادها در رفتارمان و همه موارد زندگی خود باید عدالت داشته باشیم.خداوند عادل، عادلان را دوست دارد و اجر ثوابشان را در دنیا و یا آخرت برایشان باز میگرداند. خداوند همه پیامبرانش را به عدالت وانصاف امر میکرد و فرمود: همۀ بندگانم در نزدم یکی اند و فقط در تقوا به نزدم برتری دارند. با همۀ مردم مهربان باشید و آنها را به سوی من (خدا) دعوت کنید. زمانیکه یک مجرم گناهی را مرتکب میشود قاضی بدون در نظر گرفتن،شخصیت، مقام، شهرت واصل و نسب وی باید مجرم را به گناهی که مرتکب گردیده محکوم نموده و او را به سزای اعمالش برساند تا عدالت برقرار بماند. اگر کسانیکه نسبتآ ثروتمند هستند و یا اشخاصی را برای رهایی شان از جزای تعیین وسیله دارند و باعث میشوند که از سزای شخص متهم بکاهد آنها در حقیقت از عدل چشم پوشی نمودند و نه تنها انصاف را قربانی این اعمال خود میکنند که به آن خانواده مظلوم هم ظلم زیادی میکنند وخداوند چنین بنده های که در زندگی خود بوی از انصاف و صداقت را استشمام نکردند را هرگز نمیبخشد وسزای دردناکی را در انتظارشان قرار میدهد.اگر همۀ مردم دنیا در تمام زندگیشان عدالت داشته باشند و فرق بین خوبی و بدی را بدانند واعمالشان عادلانه باشد همه فسق و فسادها در دنیا بسوی پایمالشدن میرود وبرای ما زندگی آسوده خاطرگردیده و اعتماد تابناکتر میگردد.   
About the author

160