مفهوم و معنای دوستی

Posted on at


مفهو م و معنای دوستی


 


دوستی یک کلمه زیباست در بین تمام مردم و انسانان جهان وجود دارد و باید به روابط بین خود و دوست خویش احترام و عزت قایل شوند.


دوستی چیزیست که انسان را مکمل و کامل میسازد و باعث می شود که فرد خود را از طریق دوست خود بشناسد منظور از شناختن این است که دوست باعث می شود تا انسان را از راه خلاف و کج و منحرف به راه راست و مستقیم هدایت و رهنمود سازد و همه ی مشکلات و انتقادات که در وجود دوست خود می بیند برای او به زبان نرم و آرام که طوری که دوست خود را ناراحت نکند به او بگوید.


معنی دوستی این است که دوست باید برای دوست خود یک رهنمود خوب در کار های خوب و پسندیده که رضای خداوند در آن باشد را بکند دوستی به این معنا نیست که همیشه در همه جا با او باشید و چیز حقیقت راجع به خودش نگویید دوستی به این معناست که همه چیز را برای دوست خود مث آیینه معلوم و نمایان ســـــــــــــازد و قابل ذکر است که دوست باید برای دوست خود مثل یک خواهر باشد در همه سختیمشکلات غم و شادی در کنارش باشد


و نه این که در وقت مشکلات و مشقت ها آن را ترک کند و یا رفیق نیم راه باشد انسان باید همیشه سعی کند وقتی همراهش است آن را ترک نکرده و با کسی دیگری نرود


دوستی یک کلمه ی زیباست و دوست از آن زیبا تر .. در دوستی قهر و غضب های زیادی وجود دارد و برای مدت کوتاهی قهر کردن از دوست .


ما نباید از دوست خود که کار خطایی انجام می دهد از آن زده شوییم همیشه کار هایی اتفاق می افتد که آن اتفاق ها غیر عمدی میباشد ما باید همیشه احترام و عزت دوست خود را حفظ کرده و هرگز رفیق نیم راه مثال بعضی آدم ها که مدت مثلا 5 سال دوست بوده و بعد از 5 سال دوستی از آن جدا شود و به دوستی اش خاتمه دهد پس بیاییم که از دوست خود استفاده های خوب را کرده و هرگز دوستانمان را ترک نکنیم بعضی ها هستند که از دوست خود سو استفاده می کنند و مجبور به کار های گوناگون می کنند . و از دوست داشتن و خوبی آن ها سو استفاده می کنند .


پس بیایید تا ما از جمله آن اشخاص نشوییم که این گونه با دوستان شان ئویه بد و تحقیر آمیز دارند نشوییم به امید دوستی خوب و پایان ناپذیر..160