دیگر جنگ بس است

Posted on at


تا کی خشونت ودشمنی در کشور ما ادامه دارد. ما مردم غم دیده و رنج زده دیگر توان و تحمل این گونه غم ها و درد های بیهوده را که در اثر کوچکترین چیز ها بوجود می آید را نداریم و خواهان صلح وآشتی هستیم. مگر ما را خداوند متعال باهم برادر وخواهر خلق ننموده و ما را به ایجاد صلح وآرامی تشویق ننموده است پس چرا باید همیشه با جنگ وخونریزی سر وکار داشته باشیم ودایم دامن ما با خون عزیز مان سرخ شود و همیشه به آرزوی ازبین رفتن یکدیگر مان باشیم


.
اکثراً خشونت ها ودشمنی ها دراثر بی کاری وبی علمی(بی سوادی) در جامعه پدید می آید. زیرا افرادی که بی کار هستند همش به دنبال بهانه می باشند تا از فرصت استفاده نمایند و برای خود سرگرمی را بوجود آورند وتمام عقده های شخصی شان را از بین ببرند. چنانچه گویند:( از بیکار، خدا بیزار) یعنی اشخاصیکه با بیکاری سبب ایجاد مشکلات ودشمنی ها می گردد وخداوند نیز از آن بیزار می شود. و موجودیت اش را در دنیا لازم نمی بیند.
هم چنین افراد بی سواد که از خدا بی خبر اند وفقط به محیط خویش می بینند و به فکرهای غلط خویش ادامه می دهند روش درست وهدف اصلی زنده گی کردن را یاد ندارند. ایشان با خودخواهی خویش هیچ گاه تحمل سخن ها ورهنمایی های دیگران را ندارند. واگر کسی به فایده آنها نیز سخن گوید با وی کینه ودشمنی پیدا می کندمهمترین مشکل ومهمترین دلیل برهم زدن نظم در زنده گی اجتماعی ودر جامعه همین خشونت ها ودشمنی های بی خود وغیر درستی است که به اثر کوچکترین موضوع سبب ایجاد اختلاف ودشمنی در بین اعضای جامعه می گردد و آنها را از کمک و همکاری نمودن باز می دارد ومانع پیشرفت شان در تمام عرصه ها می گرددبر خورد ها وخشونت ها در ابتدا با الفاظ بد ودلخراشی آغاز می شود که طرفین را به ایجاد جنگ تشویق می نماید وجنگ به درازا می کشد وبا به جوش آمدن خون جنگ کننده ها شیطان بر آنها غلبه نموده وانها را به انتقام گرفتن مجبور می سازد ودعوا بسیار شدید ودشوار می شود.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160