دوم :واگذاری پارک های باغ ملت تخت صفر پارک ترقی شیدایی و پارک ظاهرشاهی (بهبود خدمات اساسی و تفریحی)به سکتورخصوصی بخش دوم

Posted on at


پارک های زیادی در شهر هرات وجود دارند  که اکثریت شان  سال های خیلی  پیش تاسیس گردیده  ودر دهه اخیر یک تعداد پارک های  نو با سهمگیری شهروندان و شاروالی  تاسیس گردیده اند اکثر مردم  شهر هرات  روزهای جمعه و رخصتی های شان  را در پارک ها ومیله جاها سپری می کنند .شاروالی مسولیت مدیریت و نگهداری  از این پارک ها را دارد  و بعضی  از پارک ها به بخش خصوصی  واگذار  گردیده اند

 مثلا  یک قسمت  از پارک  ملت وتخت صفر که بخش خصوصی بعضی تغییرات از جمله  نصب لوازم بازی  ایجاد رستورانت   ساخت استخر  ایجادوبهبود فضای سبز  باغ وحشی نصب غرفه ها  تنویرپارک که پارک  های مذکور  را برای  شهروندان  جالبترساخته است  و شهروندان  در مقابل  استفاده  از این  پارک ها تکس پرداخت  می کنند

دیگر پارک هایی  که در بالا  ذکر گردیده  بدون خدمات  اساسی  مانند : صندلی  رستورانت  لوازم بازی  استخر ناکافی  بودن  نگهداری  از فضای سبز  نبود توالت وغیره  می باشند .بنابراین  از طریق  این پلان توقع  میرود  که پارک  های  ذکر شده به سکتور خصوصی  در طی یک قرار داد  و موافقه طویل  المدت واگذار شود ومفیدیت  های ذیل را در برخواهد داشت

بخش خصوصی می تواند  که پارک ها را به شکل بهتری بسازد واز این طریق  به خدمات  رسانی  برای  شهروندان  کمک کند

نقش شاروالی  از اجرا به کنترول و سرپرستی تغییرکرده  که باعث  افزایش  بهره وری شده و شاروالی  می تواند  روی پروژه های  دیگر انکشافی  خود  کار کند

باعث  ایجاد کار برای شهروندان  می گردد

باعث کمک روحی و روانی  برای شهروندان  در سپری نمودن  اوقات  فراغت  شان  در چنین پارک ها  می گردد

سوم: اعمار زیر گذرها

شهر هرات  شاهد افزایش جمعیت  در طی  یک دهه  اخیر بوده است هجوم مردم  از دهات و اطراف به داخل شهر  شهرهرات  را بسیار شلوغ  و مزدحم  نموده   که رفتن  از یک نقط به نقط  دیگر شهر وعبور از سرک  ها و جاده ها  به یک مشکل  مبدل شده است  فعلا  کدام زیر گذری  برای  عبور و مرور مردم  در داخل  شهر وجود  ندارد  که به آسانی  و بدون  کدام خطر  سرک ها و جاده ها را عبور کنند بنابراین یک  ضرورت است  که زیر گذرها  در جاهای مزدحم  ساخته شوند  که با ساخت  این زیر گذرها  برعلاوه ی  ایجاد سهولت  برای شهروندان در قمست  فراهم سازی عبور  و مرور شان  از جاده ها  باعث بوجود آمدن 

تعداد  دکان  در این زیر گذرها می شود که خود باعث  ایجاد اشتغال وخلق  عواید می شود  این زیر گذرها باید  در مکان های زیر اعمار گردند

 

روبروی شفاخانه بزرگ

مقابل لیسه هاتقی

مقابل لیسه  امیر علیشیر نوایی 

مقابل لیسه گوهرشاد

 

فردینا عالمیار About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160