ازدواج های اجباری واثرت آن در زنده گی

Posted on at


خداوند بزرگ برای بقای نسل مو جودا ت زنده واز بین نر فتن امت حضرت محمد «ص» ازدواج را سنت قرار داده است،ودرمورده این رشته مقدس ومبارک درقرآن کریم خبر داده است، واین تصمیم بزرگ را میتوانند به دوش بزرگان گذاشت چراکه بزرگان دراین موادر تجربه های زیاد دارند،درصورتیکه خواست دختر وپسر خوش بودن آ نها در زنده گی جدیدآنها حتمی است، بنیاد این پیوند بر اعتمادواعتبار استوار بوده می تواند ازدواج در بین خانم وشوهر فضای محبت را ایجاد می کند، جامعه را ا فساد زاخلاقی دور نگهدارد وباعث بوجود آوردن نسل جدیده آینده سازمی توانیم داشته باشیم.،اگر این پیوند مقدس اجباری باشد میتواند فساد های زیاده را به میان بیاورد،


 


از آن جمله از بین رفتن فضای محبت آمیز در خانه وخانواده میتوانیم نام برد،اگردر عقده نکاح یکی از طرفین راضی نباشد آن نکاح فاقد واعتبار ندارد، چرا که ازدواج سنت حضرت محمدص است وفرمودند که نباید دختررا بدون رضایتش به عقده کسی در بیاوریم دراین جا وظیفه عالمان روحانیان دین و رسانها میباشد که با این عقیده ناپسند مباریزه نمایند ،اگر ازدواج اجباری با شد در هما ن خانه میتواند جنجالهای زیادی به باآید هیچ وقت خانم با شوهرش نمی تواند سر سزگار داشته باشد،طفلی که درآن فضای جنجال آمیز به دنیا آید نمی تواند با دیگراطفال در یک سطع و سوی قرار گیرد چرا که اطفال مغز مانند کاغذ سفید است ،همیشه فکر هواس شان طرف جنجالهای پدر ومادر میباشد وآن اطفال آرزو میکنند روز باشد که در فضای محبت آمیز در کنار پدر ومادر به آرا می زنده گی داشته باشم، پس درجه گفته می توانیم هیچ وقت نگذارید تا فرزندان شما مورده این شکار بزر گ قرار نگیرند اولین اشخاص که دراین راس قراردارندوالدین می باشند،که میتوانند در مورده اولادشان و آ ینده آنها تصم برزگ را بگیرند تا باشد که فرزندان ایشا ن آینده خوب داشته باشند
About the author

160