آلوده گی محیط زیست

Posted on at


محیطی که ما در آن داریم دارای نظم وقانون مندی خاصی است، که از جانب پروردگار بی همتا تنظیم وشکل گرفته است؛ محیط بصورت فطری پاک بوده واز جمله اعطای خداوندیست،که زمینهحیات را به انسان ها، حیوانات ونباتات مساعد می سازد؛باریدن باران، وزش بادها، روییدن نباتات، گذشت شب وروز ماه ها، فصل ها، سالها وهمیت طور قرن ها همه وهمه بر اساس قوانین معین بوجود می آید؛ در هر جای انسان ها کوشش وسعی برین دارند تا شرایط محیط طبیعی را بشناسند وزندگی خود را با آن مطابقت دهند.


 


   متأسفانه این اعطای خداوندی به مشکلاتی مواجه است که روز به روز به خطر نابدی نزدیک تر می شود وبا زیاد شدن وسایط نقلیه، فابریکه ها، زباله های صنعتی و.... به مشکلات محیط زیست نیز افزوده می شود؛ که از جمله مواردی را که بیشترین آسیب ها را می رساند بر می شماریم.


- وسایط نقلیه : با وجود آنکه وسایط نقلیه یکی از ضرورتهای مهم بشری است که در انتقالات اشیا وافراد تسهیلات زیادی را به میان آورده است، اما از جانب دیگر انتشار دود وگازات آن محیط زیست را آلوده ساخته وتنفس را برای انسان، حیوان، ونبات مشکل می سازد


.  


- ازدیاد نفوس : ازدیاد در جهان تقاضای هر چه بیشتر شدن وسایط نقلیه را دارد که در نتیجه سبب هر چه بیشتر شدن آلوده گی هوا خواهد شد.


- گازات مضره : از مشکلات دیگر آلوده گی گازات مضره، دود موتر های کهنه وفرسوده واستعمال نفت بی کیفیت می باشد.


- ایجاد کار خانه ها وفابریکه های اتومی : که مجموعاً گازات مضره که از فابریکه ها خارج می گردند بعضاً صعود نموده، هوا را آلوده ساخته وحیات را به خطر مواجه می سازد که در نتیجه باعث بمیان آمدن امراض گوناگون می گردد. 


زبا له ها : زباله ها بزرگترین مشکل را برای عالم بشریت بوجود آورده وحیات تمام زنده جان ها را تهدید می کند، واین در نتیجه بی توجهی وعدم نظافت فردیست.


.


- قطع جنگلات : جنگلات ونمای زیبای طبیعی آن از نعمات والطاف خداوندی است که برای مخلوقاتش ارزانی داشته وهمین طور به سرسبزی وخرمی کرۀ زمین افزوده وعلاوه از زیست وطراوت بخشیدن زمین فواید ومنافع دیگر نیز بر خوردار است.


- جلو گیری از گرم شدن زمین.


- جلو گیری از بروزه سیلاب ها.


- محلات مناسب برای تفریح و گشت وگذار.


- جنگلات محیط زیست حیات وحش.و بسیاری از منافع دیگر که جهت ادامه حیات ضرورت است؛از طرف دیگر قطع جنگلات وعوامل طبیعی دیگر مانند آتش سوزی ها سبب حودث فاجعه آور شود، که از جمله می توانیم نازک شدن وحتا تخریش شدن لایۀ ویاطبقه اوزون شود؛ که این به تنهای خود سر منشع تمام مشکلات است، پس بیایم از طبیعت زیبای مان به خوبی مواظبت ونگهداری داشته باشیم تا از بروز مشکلات جلو گیری شود.  About the author

rabia-sultani

رابعه سلطانی متولد سال 1375 ه.ش. مطابق 1996م در یکی از خانواده های متدین وعلم پرور شهر مهد و فرهنگ هرات باستان پا به عرصهء هستی گذاشت؛ وی در سال 1381 ه.ش. شامل لیسه نسوان امیرعلی شیر نوایی شده وتوانست دوره مکتب را مؤفقانه ادامه دهد، رابعه سلطانی نظر به…

Subscribe 0
160