حقیت قلب

Posted on atقلب انسان از حوادثی که در ماحولش رخ می هد همانند جسم تاثیر می پذیرد؛ خوشخال شده وناراحت می گردد مریض شده وصحت پیدامی کند، گرسنه شده و سیر می شود خوشخبت شده و بد بخت می گردد احیانآ لباس داشته و گاهی هم بدون لباس می مشود. قلب انسان مریض می شود و مریضی قلب همانا کفر، شرک، شک، بدگمانی، دشمنی، حسد، غیبت،دروغ، ودیگر چیزهای است که با این مفاهیم ارتباط و اشتراک دارد. قلب انسان با دوای توبه از این مریضی های درونی شفا حاصل کرده و رشد می کند و مشغول به اعمالی می شود که نافع است.ابراهیم احوص می فرماید: دوای قب انسان(5)چیز است.


.تلاوت قرآنکریم با تدب-


.کم  خوردن-


.شب زنده داری-


.دعا و مناجات با خداوند هنگام صحر-


.همنشین با صالحان-


قلب انسان همانند بدن گرسنه می شود و اگر گرسنگی اش به خاطر کم رسید آب غذا نیست بلکه غفلت از یاد خداد و انس گرفتن با غیر او تعالی و مشغول کردن آن به چیزهای است که نیازش را برآورده نمی سازد؛ قلب را گرسنه کرده است بلکه گرسنگی اش را زیاد کرده و آتشین را شعله ورتر می سازد. 160