عید آمد

Posted on atعید چیست؟


عید یک کلمه بسیار مقدس است که در یک سال دوبار است این خوشی برای تمام مسلمان جهان یک تحفه ای از طرف خداوند است،من عید را دوست دارم و دوست دارم که دیگران این سه روز را به خوبی و خوشی بگذرانند . یک عید مملو از خوشی و در کنارش سپاس گذاری از نعمعت الله تعالی بکنند و تا باشد یک عید خوبی داشته باشند


عید قربان


بیشتر شاید در ذهن شان خطور کند مه چرا عید قربان می گوییم؟


درپاسخ به این پرسش می گویم که عید فربان به معنی اینکه کسانی که دارای توان مالی هستند در این عید قربانی کنند . اما کسانی که قرض دار باشند نمی توانند ایتن کار را بکنند چون فرض تر از فربانی در عید دادن قرض های است که نپرداختن.


اما اشخاصی هم هستند که متاسفانه  در این عید بزرگوار قربانی نکرده و اگر هم می کنند تمام سه حق را به خود می گیرند  همان طوریکه می گویند باید همان قربانی سه حصه شود یکی به خود یکی به مهمان و یکی هم خیرات


ماباید همان طوریکه نبی اکرم کردن ماهم بکنیم . اما ثروتمندانی هم هستند که می توانند  خیرات کنند اما این کار را نمیکنند 


همان طوریکه بزرگان ما روایت کرده اند:باید به اطکال خورد عیدی بدهیم من عیدی گرفتن را دوست دارم و می خواهم که همه به من عیدی بدهند چون در جامعه ما این عرف شده که باید عیدی بدهند و به عیدی همدیگر بروند و باهم اگر قهر هستند آشتی کنند و صله رحم را بجا آورند.. همه در این خوشی باهم شریک شوند و هیچکس در هین روز های فرهیخته و مبارک قهر نباشد و ما هم باید کوشش کنیم اگر دو شخص فهر هستند آنها را آشتی بدهیم تا باشد هم خدا و هم رسول از ما راضی باشند.


عید همه عزیزان مبارک About the author

160