مغلوب ساختن عدم تحصیلات درافغانستان باکاریکیولمه رسانه ای وفیلم انکس

Posted on at


دیده گاه  فیلم انکس "سیاست نه،فقط اینترنت" کاربران فردی رادرمرکزکاینات جای داده وبه هرشخص قدرت این را میدهدتابه نهایت ازادی بیان واستقلال مالی واقتصادی دست بیابدبهمین خاطرماداشبوردرطرح ودیزاین نمودیم تااینکه تمام مردم ازسراسرجهان قادربه این باشند که بیاموزندو گلوبل دریم رابه مرحله اجرادراورند.هرکلیک وبردن موس بالای نقطه ای ازصفحه یک درسی است بالای رسانه جمعی،هربلاگی که به یک داشبوردپیوندداده شده است درحقیقت یک قدمی است درکاریکیولمه اجتماعی  فیلم انکس،که این خودش یک سلسله ازدرس بسیارساده وبدون بیچ وخم دررسانه اجتماعی میباشد.


داشبوردفیلم انکس اولین قدمی است درراستای تدریس متعلمین  ونویسندگان  افغان ازسراسرجهان ، این سلسله ازبلاگ هاوکلاس ها فقط برای ذهن جوانان وکسانی که ازیک خاصیتی خلاق برخوردارمیباشندطرح ودیزاین گردیده است.


ساختن مکاتب درافغانستان بافراهم ساختن صنف های اینترنت اغازشدبرای همین هزاران نفرازافرادجوان میتوانند مانند اکادمی خان به دوره های تحصیلی دست بیابند وازیک تحصیل وحمایت مالی جهانی بابدون درنظرداشت اینکه در کدام موقعیت جهان بسر میبرید بهره ببرند.


آرن گولفیدان نویسنده و کارگردان مبتکرفیلم آنکس،رویامحبوب ودیگرتیم های ماکه در ایالات متحده امریکا وکشورایتالیا وافغانستان هستند درشکل دادن به این کاریکیولمه هستند تا بتوانندسیستم تحصیلی واقتصادی افغانستان را تحت پوشش وحمایت خودقراردهندوهمچنین به 160000کودک افغان اجازه دسترسی به جهانی شدن  را داده اند.


مترجم : علی رضا محبوب About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 267
160