دایرکلت سلایت په ژوندي بڼه له تلویزیون څخه وګورئ:

Posted on at

This post is also available in:


آيا تاسو د خپل کیبلي شبکې د ګران قیمت څخه ستړي شوي یې؟ آیا تاسو دې خوښۍ برنامې ( پروګرام) دې ننداري له پاره، چې شامل د ټولو فلمي کانالونو او ډېرښه سپورتي کانالونه چې پرته له پېسوورکولو څخه وي هېځ کیبلي شبکه نشته؟ دایریکت سره هو!


ستیلایت دایریکت یونوې لاره دتلویزیون د نندارې له پاره !


تاسو د تلویزیون نندارې له پاره کوم دیش، کیبل باکس او یا کوم الکترونیکي نیولو ته ارتیانه لرئ. په واقعیت کې تاسوکوم څیز ته چې اړتیا لرئ دې مونږ هنري نرم افزار د خپل لپتاب او یا د کامپیوټر په دیسکتاب باندې نصب ته اړتیا لري داهم په نیمه بیع سره چې تاسویې اوس د خپل کیبلي شبکې خدماتو ته ورکوئ او تاسو کولالې شئ (۲۴ّ) ساعته يې له نامحدوده لاسرسی او په زرګونو تلویزیوني شبکوسره له کامپیوټر لارې وګورئ او خوند ترې واخلئ پرته له کوم سخت ابزارنصب څخه او پرته له کوم انتظارنه دې شبکې ترمیم او جوړونې څخه خلاص شئ. تنظم یې په دې ترتیب سره او اسانه دی.


۱ـ نوم لیکنه ( نوم ثبت ): په ساده ډول ځو پوښتنوته ځواب ورکول په یوارې پېسې ورکول سره د مونږ دې پروسه او امن اطمینان سره د ستلایت دایریکت کې نوم ولیکئ.


۲ـ دانلو: دساده دستورالعمل په تعقیبلو سره د صفحې پرمخ، کولالې شې چې دایریکت ستلایت نرم افزار په (۱) دقیقه کې دانلود کړئ.


۳ـ خوند: اوس تاسو هیځ کله هم دخپل کبیلي شبکه ته د ماشتنې فیس مه ورکوئ فقط د خپل د کامپیوتر شاته کښنې او تر (۳۵۰۰)جګ تلویزیونې شبکو څخه خوند واخلئ.


نور ځه ته تم یې دایریکت ستلایت (۱۰۰) فیصده ګرانټې باندې د تاسو د اطمینان له پاره کامپیوتر له طریقه تلویزیون ننداره وکړئ. نو تاسو نن د خپل کيبلي شبکې فسقه  او خپل د تلویزیون د دایریکت ستلایت سره ونښلوئ.About the author

160