آنکس فلم مرکزي بلاک همکاران ، د انلاین سوداګریزه مارکنتګ د ټولنیز رسانې استراژي، د انلاین فلم تولید او توزیع پيدایښت:

Posted on at

This post is also available in:

رویا محبوب په کابل افغانستان کې د تیرکس په کنفرانس کې ټولنیزو رسانو او د ښځینو زړوړتیا د بخث لاندې ونیوله ده.رویامحبوب دافغان سیتادل نرم افزار پروژې لخواه تیره اونې په کابل کې د تیریکس سره مصاحبه وکړ په هیواد کې د تیرکس لومړنۍ کنفرانس دی.دې دیکس د نه منلو وړ هنر موضوع په دې ډول ده. مونږ د یوه ځای په نامه افغانستان پيل کوو هغه هیواد چې تل د خپل منفی دلایلو په اړه په خبرونو کې وي جلا د ځمکې له هر ځای څخه د کلتوري او عنعنې د ډول ډول تاریخ او خلکوسنتونو سره، د کابل ښار: امپراتوران، اتلانو، پاچاهانو او امیرانو ، هنري ښار ، شاعران، لیکوالان ښار، کنډوالی او وران ښار، د کورنۍ شخړو او جرایم ښار، د هېلو او وده ښار د سبا له پاره


مونږ یو ډلې خلکو سره ملمانو، هنرمندان، زده کوونکې، پانګوالو، ښخېنو سره مو لیدل او خپل په چاپریالکې هغه کسان چې ستاسو سره دنده ترسره کوي. د خپل نېږدې خپل او خپلوان سره او هغه خلک چې سوچ کوي چې یو ښایسته افغانستان به ولري الهام اخلي. مونږ  ددې خلکو د ښو نظریات د کابل تیدکس له پاره منو چې د درانې فشار او ظلم لاندې دي همدا اوس هم د افغانستان په زړه کې یو رښتنې او خلاق، لایق ساتوندوی ته تم او کوري.About the author

160