گزارش هفته وار مکتب امیر علی شیر نوای

Posted on at


درجریان هفته گذشته امتحانات چهارو نیم ماه  شاگردان از صنف 4-12 آغاز گردید ومدیریت مکتب درست نمود حاضری شاگردان وآنها را به بخش های مربوطه تسلیم نمود. چک کردن اعضای نظارت از صحنه امتحانات وسوالات.


بازدید ریس معارف و مدیر معارف شهری وریس اتحادیه معلمین از صحنه امتحانات


.شاگردان مکات که عضویت شبکه های اجتماعی را دارند, این هفته بیشترشان مصروف امتحانات و درسها بوند و کمتر در شبکه های اجتماعی حضور داشند. و آن علاقمندی زیاد به شبکه های اجتماعی دارند و بعد از امتحانات میخواهند بیشتر وقت شانرا با شبکه بگذرانند


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160