مشکلات محیط زیست در افغانستان

Posted on at


سلامتی بدن و صحت انسان از ضرورت های اصلی حیات است هر عاملیکه به صحت وسلامتی انسان ضرر میرساند مضر میباشد پس دور کردن اشیای که باعث از بین بردن انسانها میشود لازم و ضروری است.

در طول زمان انسانها دریافتند که همین محیط میتواند بسیاری از نیاز های آن ها را رفع سازد  و از این جهت به سرعت روابط با محیط خود بر قرار کردن در این ارتباط تجربه های زیادی را کسب کردن به زشتی ها و زیبایی های طبیعت آشنا شدند و انسانها گفتند که هر محیط باید با طبیعت رابطه برقرار کنند.

در هر جا انسان سعی دارد که تا شرایط محیط طبیعی  را بشناسد و زنده گی خود را با آن مطابقت دهد و یا محیط را مطابق به نیاز مندی  های خود تغیر دهد.

محیطی که ما در آن زنده گی میکنیم دارای نظم و قانون مندی خاص بوده که از جانب خدا(ج) تنظیم شده است. {باریدن باران وزش بادها روییدن نباتات و…}همه وهمه قوانین معین بوجود آمده است.

وظیفه ما در برابر محیط زیست 1- باید قوانین آنرا بشناسیم 2- به آن پابند باشیم 3- محیط خود را پاک نگهداریم و… و در غیر آن باعث  میشود تا زنده گی را  به مشکلات زیادی رو به رو کند .

در رابطه به آلوده گی باید راجبع به آب و هوای محل معلومات دقیق داشته باشیم .

اتموسفیر یک پدیده مهم حیاتیست برای{ انسانها- حیوانات- و نباتات}بنابرآن باید به این منبع حیاتی توجه خاصی صورت گیرد.

دود و گاز ناشی از مواد سوخت در سراسر جهان فضا را آلوده ساخته که مستقیما بالای سیستم تنفسی انسانها و دیگر موجودات زنده اثرات ناگوار دارد .

منابع دود و گاز در زمین شامل سوختن{ ذغال سنک نفت- آتش سوزی-} فابریکات صنعتی میباشد

مثلا فضای شهر کابل به اثر ازدیاد نفوس و آلوده گی های شهری غیر صحی آلوده گردیدهکه بالای صحت مردم اثرات ناگوار وارد کرده است.

موادیکه در مجموعه باعث آلوده گی محیط زیست میشود عبارت از 1- مواد سمی 2- مواد کیماوی 3- انتشار صداها 4- تراکم و مواد غیر صحی 5- زباله ها 6- آتش سوزی و…میباشد

و همچنان انتشار صداها و یا آلوده گی  صوتی هم برای انسان ها و دیگر زنده جان ها ضرر های زیادی را ببار میآورد .About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160