حقوق زنان در عقد نامه

Posted on at


در راستای حمایت از حقوق خانمها به اطلاع حامیان میرسانم که محکمه وثایق از درج شرایط ضمن عقد در نکاه نامه های رسمی خود داری میکند. این امر میتواند  بسیاری از حقوق شرعی خانمها را که با هزار زحمت از شوهرشان گرفته اند مثل حق تحصیل، کار، حضانت طقل، و غیره ... را ضایع کند. بقیش با خودتان160