زیبای های بهار

Posted on at


بهارزندگی دوباره و حیات دوباره است که به بلبلان تنها معشوقه های زیبا میدهد . و عطر عروسان چمن را در هوا پراگنده میکند. نم نمک باران اشک را بر چهره حواران بقره پوش می افگند و درختان در حالی که حامل میوه های گوناگون اند.پیراهن سبز که با دانه های مروارید تزیین شده برتن می کنند و شمالک موهای شان را آرام آرام نوزش میکند. مانند کودکی درآغوش مادر خاک گوی که با عطر گل های محمدی خوش بو گردیده دردشت ها فرشی سبز که با دانه های یاقوت تزیین شده هموار گردیده اما دیوانه کننده ترازاین ها نغمه بلبلان برای معشوقش است که در گوشه و کنار به گوش میرسد .

کوه ها پر از یاقوت سرخ میشود و من میخواهم مالک آن باشم .و یا پرنده ای باشم که در بهار بین این معشو قه های بهستی خانه بسازم ویا حداقل زمان ازحرکت بازماند تا این همه زیبای بهار به دست نابودی به یغما نرود اما افسوس که امکان ندارد . بیایید از زیبا ترین بخش بهار برایتان بگویم ماه ازپشت ابر بیرون نمی آید در حالی که آسمان با چراغ های کوچک تزیین شده . زیرا در برابر این زیبای های بهار زیبای ماه کم آورد حا لا دیگر قلم من کار نمی کند. زیرا هر قدر در باره بهار و زیبای های آن بگویم تمام نمی شود . اما این را مینویسم که بهار زیباست اگر چه زمان بی زحم است و آن را از ما میگیرد و دوباره باز میدهد وما باید خالق این زیبای ها را سپاس کنیم.

 About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160