اعتماد به نفس

Posted on at


خداوند انسان را موجودی توانا خلق کرده و به او استعداد و توانایی های گوناگون بخشیده تا بتواند از طبیعت و جهان هستی و آفریده های او بهره ببرد و نیاز های جسمی و روانی خود را برآورده سازد.


همه انسان ها کم و بیش از این نعمت الهی برخوردار هستند تنها باید به تفکر و دقت در خود بپردازند و به توانایی ها و قابلیت خود پی ببرند افرادی که این نیرو و قدرت را کشف میکنند در زندگی موفق تر هستند و میتوانند قدرت، اعتماد به نفس؛ را که عامل موفقیت و پیروزی در زندگی و فعالیت های اجتماعی و شغلی است و باعث رشد آنان در جامعه میشود را به دست آورند.اعتماد به نفس موجب میشود که فرد احساس وجود و استقلال کند و در انجام کارهای روزانه چون تحصیل، شغل و ... خود را موفق و توانمند ببیند و به راحتی از موانعی که در سر راه او بوجود میآیند بگذرد .بنابر این در تربیت نوجوانان یا کودک، پرورش و تقویت اعتماد به نفس را به عنوان یک عامل مهم و موثر در ساختار شخصیت خلاق در جامعه باید در نظر گرفت و راه کارهای مناسب و منطقی را به کار گرفت چون اگر نوجوان اعتماد به نفس و خود باوری را از دست بدهد دچار ضعف و ناتوانی فکری و روحی میشود و در تحصیلات خویش نیز قدرت یادگیری را از دست میدهد.یکی از وظایف پدر و مادر در محیط خانواده؛ و اساتید در محیط مکتب شناسایی و تشخیص استعداد و شایستگی نوجوان و انتظار و توقع در همان حد و اندازه است . اگر توانایی نوجوان در نظر گرفته نشود او اعتماد به نفس خود را از دست میدهد و مشکلات و ناراحتی های زیادی برایش پیش می آید.


 


 About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160