حکایت این روزها

Posted on at


این روزها حال و هوای آدمهای پشت کنکور را دارم. همان روزها و همان استرسها...


امتحان و کلاس و درس و اضطراب نتیجه.


کمی سخت است با حال و هوای اینجا وبلاگ نویسی کنی. انگاری رسالتی داری و باری روی شانه هایت است و روزانه نوشتن گناهی ست عظیم. انگار که باید حرفهای مهم مهم بزنی و بیانیه های مهمتر صادر کنی اما اینجا وبلاگ است و نوشتن از روزمرگی ها بخشی جدایی ناپذیر از آن.


اما مهمترین برای من این روزها درس و امتحاناتم است و فارغ که شدم شاید جدی تر نوشتم و شاید وقتی بین درسها و کتابها برای نوشتن یافتم.


 About the author

MasumaIbrahimi

معصومه ابراهیمی مدیر خانه فرهنگ افغانستان است و در کابل زندگی میکند.

Masuma Ibrahimi is Director of Afghanistan Cultural House. She is living in Kabul.

Subscribe 0
160