مرکه د نااومی کرستی سره, د فیشن فلم سازمان مدیره

Posted on at

This post is also available in:

لیکونکی: ایلین دونیگو دی فرانس Eileen Doñiego de France 


لوبغاړتیا او رول آفرینی د الیشا سلور استون (Alicia Silverstone) لوبغاړی د آزادی اهمیت او د سرگش لوبی ماته یی آزادی را زده کړه. هر ډول چی غواړی ژوند وکړی. لنا دل ری "" هم دغه موضوع یی په پارچه شعر کی یی په تصویر کشولی دی. ماجراجویی حس یو نوی شی نه دی. کالونه دی چی په اړه یی لیکی او هغه لټوی, مګر هیڅکله زاړه کیږی نه. د خپل مینه لپاره, تاسو خپل ژوند په لاس نیسی او هغه باد ته یی ورکوی.


 


با استعداده عکاس او فلم جوړونکی نا اومی کرستی (Naomi Christie) د خپل آخرین فلم کی په نامه د مینه سفر ته (Wanderlust) دارنکه موضوع یی په تصویر آباسلی دی. په دغه فلم کی. دوه ملکری خپل کالی د کوچیانو په ډول او طرح باندی یی راوړی. هغو خپل ځان په نوی حالت, نویی ملکرتیا, نویی صحنی گانی او د ټولو نه مهمتره خپله هره ماجرا د نوی ویلو سره یی پیدا کوی.


ښاغلی نا اومی کرستی د جادویی فلم سره یی موږ یی متعجبه کړو. مودل تلویزیونی شبکه: په کومه انگیزه مو د مینه سفرته (Wanderlust) فلم جوړو کړلو؟


نا اومی کرستی: زما انگیزه زما ډیره مینه ماجراجویی ته ده قوی مینه خلاصی فضا ته او کار اخیستل تر نی لرم, ځرنکه چی په دغه فضا کی دوی ښکلی وړوکی نجلی مرتبه موقعیت یی مبدله کوی.


مودل تلویزیونی شبکه: آیا هیڅکه مو د کوځی سر باندی دریدلی یی او د بل چا باندی مو سفر کړی او یا د ملکرو سره مو د یو هیجاینی د ځمکی سفر مو کړی؟


نا اومی کرستی: یو شمیر لږ ځمکی باندی سفر می درلودل. هیځ کله می د نورو خودروی باندی سفر نه دی کړی, مګر زړور ملکری می درلودل چی دا رنکه سفرونه یی تجربه کړی دی.


مودل تلویزیونی شبکه: څومره خپل وخت دی د خپل کار کی دی د یو تصویر اخیستونکی, کارگردان په توکه په بل صورت د یوی موضوع جوړولو لپاره مو ایښی دی؟ څه وخت تاسو ته یی انگیزه درکړی ده؟


نا اومی کرسی: هر هغه شی چی ماته انگیزه راکړی او یا هم پر ما باندی تاثیر کښښدی, زما په کار کی به په تصویر باندی به وباسل شی. هر کله یوه سیرناپذیره مینه په تجارت, مستند جوړولو کی او د حده زیاده موضوع گانو جوړولو کی په ویژه په لیکلو او عکاسی کی شته. زیار د جوړښت لپاره زما د ژوند محور جوړوی. ټول شیان د یو مینه والی احساس  انسانی کنش په توکه, آزاده انسان او د یو ښځینه حس کی, ما ته الهام بخشته دی. مودل تلویزیونی شبکه: پرته د توانایی گانو هیجان راوړونکی نمایش نه, د موقعیتونو او فیشن طرحونه هم په دغه فلم کی ډیر برجسته وو.  د څو موقعیتونو نه په دغه فلم کی مو کار اخیستی؟ ځرنکه دغه ځاینو نه مو انتخاب کړی دی؟  څو ورځی تصویر اخیستل یی وخت ونیولو؟


نا اومی کرسی: زیاد وخت یی ونه نیولو. د دوو ښارو ځاینو نه مو تصویر ونیولو په دوو موقعیتو کی د سان فرناندو (San Fernando)  دره نه په لس آنجلس (LA)  کی او پاتی یی د مالیبو(Malibu) منطقه کی تصویر واخیستل شو. زموږ عکاس ښاغلی آنتونی (Anthony)   او زه یوه ورځ مو د ښکلی ځاینو کتلو کی تیر کړلو. عکس مو ونیولو او د لوس انجلس هوا حالتو نه مو خوند بوتلو.


مودل تلویزیونی شبکه: تاسو دغه فلم د یو ځوانی روحی سره جوړ شوی دی.  آیا تاسو دغه زړه خوښه موضوع فلمو یته مو ده؟ خوښ لری د نورو کومو موضوع گانو باندی کار وکړی؟


نا اومی کرستی: ځوانی او آزادی چی د ځوانی نه پورته کیږی هر کله ماته خونده وره به اوسی. هر هغه شی چی دغه آزاده روح مجسمه کړی خوښ یی لرم. خوښ لرم چی زیادی لاس نه خوړلی احساساتو نه او نور انسانی اړیکو ډولو نه لکه مینه, شهوت, ملکرتیا او نور تجزیه او تحلیل یی کړم.


مودل تلویزیونی شبکه: تاسو دغه کاری مجموعه څومره لویه وو؟ څه معلوماتو مو د دغه فلم جوړولو لپاره درلودله؟


نا اومی کرستی: زموږ د کارمندانو او لوبغاړو شمیر تقریبا شل نفره وو. هر یو خپل نقش یی درلود. ما د خپل مرستیال سره می او د فلم لیکونکی, کارگردان او تصویر اخیستونکی سره وم.


مودل تلویزیونی شبکه: شیبه او تاسو د زړه خوښ کالی په فلم کی کوم وو؟


نا اومی کرستی: د اورو اچول په آزاده هوا کی شیبه خوښ لرم. ما ته ډیر جذابه, خوش آینده او واقعی وو. زما د زړه خوښ کالی هغه شی وو چی میکایلا (Mikaela) د هندی شال سره د یو پټی ریگی تپی باندی وو. مودل تلویزیونی شبکه: ستاسو وروستنی پروگرام څه دی؟


نا اومی کرستی: اوس د یو لنډ فلم جوړولو په حال کی یمه چی ډیر زر به راوځی. په امید د یو نوی فیشن فلم.


Watch WANDERLUST on Naomi's WebTV  ● NaomiChristie.com  ●  @NaomiChristie 


 


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160