یک روز مثل روزهای دیگر

Posted on at


گاهی روزها کش می آیند و گاهی روزها کوتاه میشوند.


گاهی فکر میکنی :امروز از آن روزهای سخت و سرنوشت ساز خواهد بود. روزهای امتحان و ارایه و مصاحبه به نظر سخت تر از روزهای دیگر می رسد و انگار سرنوشت آدمی به روزی و ساعتی بند میشود.


اما آدمی یاد میگیرد که همین روزهای سخت به خودی خود معنایی ندارند. روزهای سخت در پس روزهای دیگری می آیند که اگر کوشش کرده باشی و اگر آمادگی داشته باشی سربلند بیرون می آیی و اگر برنامه ای برای روزهای سخت نداشته باشی، روزهای سختت ادامه می یابد و به ناکامی می رسد.


امروز یکی از همان روزهای سخت بود!


TAGS:


About the author

MasumaIbrahimi

معصومه ابراهیمی مدیر خانه فرهنگ افغانستان است و در کابل زندگی میکند.

Masuma Ibrahimi is Director of Afghanistan Cultural House. She is living in Kabul.

Subscribe 0
160