تعریف تدارکات در افغانستان

Posted on at


تعریف تدارکات ازدیدگاه قانون تدارکات عامه در افغانستان خريداری با استفاده از منابع مالی مربوط به قرارداد، به شمول اجاره،تهیه و تدارک اجناس، امورساختمانی  و خدمات و تمام خريداریهای که با استفاده از وجوه عامه صورت گيرد، ميباشد


 
اصطلاح تدارکاتی در افغانستان عمدتاً به معنی خریداری که برای اجناس اطلاق می گردد، درحالیکه این تعریف ناقص بوده و تدارکات ازدیدگاه جهانی یک اصطلاح جامعتر و دارای معنی جامعتر می باشد که تهیه و تدارک اجناس، امورساختمانی و خدمات مشورتی و غیر مشورتی را در بر می گیرد.


 

  


سیکل یا چرخش تدارکاتی: مراحل مکمل تدارکات از تشخیص نیازمندی ها شروع که  داوطلبی، عقد،  اجرا وتفتيش قرارداد را نیز در بر می گیرد.


 

 
About the author

SayedmurtazaAman

Born in Takhar Afghanistan

Subscribe 0
160