چګونه ګی دوران مدرسه

Posted on at


دوران مدرسه چه ګونه ګذشت؟

دوران مدرسه بهترین دوران زنده ګی است. مرحله از زنده ګی است که ما می توانیم مسیر زنده ګی خود را تعیین. در این دوره از زنده ګی ما به خوبیها و بدی های زیادی بی می بریم. تجربیات زیادی بدست می آوریم. اوقات مدرسه بهترین زمان از زنده ګی مااست.

ما در این دوره از زنده ګی خود با مشکلات زیادی روبرو میشویم ویاد میګیریم که چطور با آنها مقابله کنیم. اما اګر در مقابل این مشکلات تسلیم شدیم بس هیچ ګاه با سختی های زنده ګی مقابله کرده نمی توانیم.

زیبای این دوره در این است که ما خاطرات زیادی از این دوره بدست می آوریم. تلاش می کنیم برای خود برای آینده خود. در دوره مکتب متوجه همه خوبیها وزشتی ها زنده ګی میشویم. در این دوره تهداب زنده ګی خود را می سازیم و بایه های آینده خود دا می ګذاریم. همانطوریکه که میګوید هر چه بکاری همان را درو می کنی.

وما به همه این ارزش ها وقتی متوجه می شویم که آن از دست ما برود و از آنها استفاده عالی نکنیم.

این دوره بسیار زود میګذرد و فقط خاطرات آن می ماند و بعد از این دوره کسی خوش است و منفعت میبرد که از آن استفاده کرده باشدو در مقابل همه سختی ها مقاومت کند.

                                    در رخ ماه نو کسی خندد

                                                     که از آن مزد وسودی ببرد

کشور های خارجی به این دوره زنده ګی ارزش زیادی قایل است. به هیچ وجه آنرا ضایع نمی کند واز آن استفاده عالی میکند.

دوره مدرسه اولین چالینج ما با مشکلات است. بس باید از این  دوره با کمال افتخار و لذت استفاده کنیم.About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160