اهمیت و ارزش انتخاب

Posted on at


ارزش های هر کس در زندگی نشان دهنده ویژگی های شخصیتی و تعیین  کننده اولیت ها و انتخاب های او میباشد. انتخاب ارزش ها آنچنان مهم است که حتی بر نوع صحبت کردن و علاقه به امور مختلف اثر میگذارد.ارزش های فرد شکل دهنده رفتارهای او موجب جهت دادن به سرنشت آینده وی است. واژه ارزش در جامعه ما از کاربد زیادی برخوردار است در اگثر مواردی که موضوع قیمت مطرح باشد به آن ارزش قایل میشوند ولی بیشرت از آن ارزش های معنوی هم جود دارد که هیچ نوع مادیات را نمیتوان در مقابل آن مقایسه نمود مانند داشتن اعتقاد به مقدسات، احترام به والدین، اعتبار در جامعه و غیره.


 در حقیقت ارزش یعنی : اعتقاد فکری که بیش از افکار و اندیشه ها به آن ارج می دهیم، دوستش داریم، بر اساس آن زندگی میکنیم و به هیچ وجه تفکر یاد شده را رها نمی نماییم.اگر از بعد اسلامی فکر کنیم خداوند انسان را به بهترین صورت ، ترکیب، کیفیت و موقعیت آفرید و جهان را برای او قرار داد. حال انسان برای به ثمر رسیدن تکامل و هدف خلقت بر سر دو راهی انتخاب حق و باطل، خدا یا شیطان، دنیا یا آخرت ، بهشت یا دوزخ، است. و ارزش انسان به انتخاب اوست و برای این انتخاب آزاد است و هیچ اجباری بر او نیست دقیقآ که انسان نه تنها در یک مورد از زندگی بلکه در همه موارد و ابعاد مختلف حق انتخاب را دارد و نسبت به هر انتخابی مسئوول و پاسخگو میباشد و هر گونه تعییر و دگرگنی در جهت خوشبختی و بدبختی جامعه در درجه اول به خودش و انتخاب اوست.مثلآ اگر جوانی در امتحان کانکور میخواهد به یکی از پوهنئحی های مورد علاقه اش کامیاب و ادامه تحصیل نماید که در آینده از آن امرار معاش نماید و شخصیت خود را بسازد هرگاه این جوان موفق میشود در واقع چون انتخاب خودش بوده و برایش اهمیت داشته تا پایان عمر یه آن پایبند میباشد و از انجام امور آن لذت میبرد. و هرگاه انتخاب رشته از طرف والدین بالایش تحمیل گردد در آنصورت برایش ارزش و اهمیتی ندارد چون رشته به انتخاب خودش نیست .به این نتیجه میرسیم که اهمیت انتخاب در پیوند به زنندگی ما مهم است و ارزش دارد.پس باید در انتخاب خود دقیق باشیم تا فردا از انتخاب خود افسوس نداشته باشیم.


 About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160