سنگ هفت قلم

Posted on at


یکی از آثار بی نظیر هنری و فرهنگی است که در زیارت خواجه عبد الله انصاری واقع در گازرگاه شریف ولایت هرات از قرن ها بدین سو باقی مانده.


این ابتکار هنری توسط استاد شمص الدین سنگ تراش و استاد زین الدین هنر مند معروف دوره تیموریان به دستور سلطان حسین بایقرا با اوج ظرافت و زیبایی ساخته شده است. 


در مورد نام این شاهکار هنری ( هفت قلم ) گفته های زیادی وجود دارد . در یکی از آنها گفته شده که به خاطری به نام هفت قلم مشهور است که استاد به هفت نوبت بالای آن کار کرده ، به این ترتیب که اول آنرا به صورت صندوق در آورده ، دوم آنرا صاف کاری نموده ، سوم اندرون آنرا خالی نموده و به قلم چهارو پنج و شش آنرا نقاشی نموده و به قلم هفت آنرا تحریر و پرداز نموده است.


  


نقش های زیبای هقفت قلم ، طناب های باریک و گلهای ریز ریز آن با چنان زیبایی ساخته شده که نظر هر بیننده ای را به خود جلب میکند و ساعت ها انسان را غرق توانمندی فکر و فرهنگ این مرز و بوم میسازد.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160